Cách nạp tiền vào tài khoản GrabrFi của bạn PayPal


  1. Đăng nhập vào tài khoản Paypal của bạn

  2. Nhấp vào ký hiệu “+” trong mục “Tài khoản và Thẻ ngân hàng”.


  3. Chọn “Thêm tài khoản Hoa Kỳ” và dán số định tuyến ACH GrabrFi và số tài khoản của bạn.


  4. Paypal sẽ gửi 2 khoản tiền gửi nhỏ vào tài khoản GrabrFi để xác nhận. Nhập khoản tiền đó vào Paypal để xác nhận tài khoản của bạn. 

  5. Bây giờ bạn có thể chuyển khoản từ Paypal vào tài khoản GrabrFi của mình.


Bài viết này hữu ích không?