Bạn sẽ tính phí bổ sung cho các giao dịch nước ngoài phải không?


Không có phí bổ sung nào liên quan đến các giao dịch quốc tế được thực hiện bởi thẻ GrabrFi của bạn. 

Nếu bạn mua hàng bằng loại tiền khác không phải đô-la, số tiền khấu trừ từ Tài khoản của bạn sẽ được Mastercard® International Incorporated quy đổi thành đô-la. Tỷ giá hối đoái giữa đồng tiền giao dịch và đồng tiền thanh toán được sử dụng trong việc xử lý các giao dịch quốc tế là tỷ giá được Mastercard® chọn từ một loạt các tỷ giá có sẵn trên thị trường tiền tệ bán buôn với ngày xử lý tập trung áp dụng, tỷ giá này có thể khác với tỷ giá mà Mastercard® nhận được hoặc tỷ giá chính phủ chỉ thị để phù hợp với ngày xử lý tập trung hiện hành.


Bài viết này hữu ích không?