Tôi có thể khiếu nại một giao dịch mà tôi không nhận ra không?


Có chứ. Trong trường hợp có lỗi hoặc thắc mắc về các giao dịch điện tử của mình, hãy liên hệ  đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi để bắt đầu quy trình khiếu nại. 

Các Khiếu Nại Phải Được Báo Cáo Trong 60 Ngày Sau Khi Bảng Sao Kê Của Bạn Được Công Bố. Nếu bạn cho rằng bảng sao kê hoặc một biên lai của mình bị sai hoặc nếu bạn cần thêm thông tin về một giao dịch được liệt kê trên đó, hãy liên hệ đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi. 

Bạn phải báo cáo bất kỳ lỗi nào trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày bảng sao kê được đăng tải trên trang web Grabr Inc. và/hoặc ứng dụng di động sớm nhất hoặc (ii) ngày bạn truy cập vào Tài khoản của bạn và đã có thể có lẽ nhìn thấy lỗi.

Bạn phải cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi để xác định lỗi và các giao dịch trái phép, bao gồm ít nhất là ngày giao dịch và số tiền giao dịch. Nếu bạn gọi cho chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi đơn khiếu nại hay thắc mắc dạng văn bản trong vòng mười (10) ngày làm việc.

  • Chúng tôi sẽ xác định xem có lỗi xảy ra hay không trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ khi chúng tôi nhận phản hồi từ bạn và sẽ khắc phục ngay lập tức bất kỳ lỗi nào. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cần thêm thời gian, chúng tôi có thể mất đến bốn mươi lăm (45) ngày để điều tra khiếu nại hay thắc mắc của bạn. Nếu chúng tôi quyết định sử dụng thời gian bổ sung này, chúng tôi sẽ nạp tiền vào Tài khoản của bạn số tiền mà bạn cho rằng đang gặp sai sót trong vòng mười (10) ngày làm việc, do đó bạn có thể sử dụng số tiền này trong khoảng thời gian cần thiết để hoàn tất việc điều tra lỗi. 

  • Nếu Tài khoản của bạn được mở dưới ba mươi (30) ngày trước ngày nghi ngờ xảy ra lỗi, lỗi xuất phát từ một giao dịch trên thẻ ghi nợ tại điểm bán hàng hoặc từ một giao dịch được thực hiện ở nước ngoài, chúng tôi có thể gia hạn từ mười (10) ngày làm việc đến chín mươi (90) ngày trước khi nạp tiền vào Tài khoản của bạn. 

  • Nếu chúng tôi yêu cầu bạn gửi khiếu nại hoặc thắc mắc ở dạng văn bản mà bạn không cung cấp giấy tờ đó trong vòng mười (10) ngày làm việc, chúng tôi sẽ không nạp tiền vào Tài khoản của bạn.

  • Bạn sẽ được thông báo về kết quả cuộc điều tra trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi chúng tôi hoàn tất điều tra. Nếu chúng tôi xác định rằng không có lỗi nào cả, chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời giải thích qua email hoặc hiển thị chúng trên nền tảng trang web hoặc ứng dụng di động. Bạn có thể thu thập các bản sao của tài liệu điều tra bằng cách liên hệ chúng tôi. 

Lưu ý: Bạn sẽ bị tính phí 30 đô-la Mỹ nếu một khiếu nại mà bạn mở trong một giao dịch bị mất.


Bài viết này hữu ích không?