Thỏa thuận tài khoản vãng lai người tiêu dùng


Date: January 23rd, 2024

 • Mục lục

 • A. Giới thiệu; Tiết lộ mở tài khoản.

 • B. Đồng ý sử dụng chữ ký điện tử, thông tin liên lạc và sao kê.

 • C. Tài khoản, tổng quát

 • D. Thông tin lãi suất

 • E. Gửi tiền vào tài khoản của bạn.

 • F. Rút tiền từ tài khoản.

 • G.. Khoản tiền sẵn có.

 • H.. Tiết lộ chuyển tiền điện tử.

 • I.. Dịch vụ chuyển tiền ngân hàng.

 • J. Thông tin bổ sung về thẻ.

 • K. Thanh toán tức thì.

 • I. Khác. QUAN TRỌNG - VUI LÒNG ĐỌC KỸ. THỎA THUẬN NÀY (ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY) CÓ ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI (TRONG MỤC L DƯỚI ĐÂY) YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC KHIẾU NẠI ĐƯỢC GIẢI QUYẾT BẰNG CÁCH TRỌNG TÀI RÀNG BUỘC.

A. Giới thiệu; tiết lộ mở tài khoản.

Grabr Inc. (“Nền tảng”) đang cung cấp Thỏa thuận tài khoản vãng lai người tiêu dùng này (“Thỏa thuận” này) đến bạn thay mặt cho ngân hàng Regent (“Ngân hàng”), một thành viên của Tổng công ty bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (“FDIC”). Ngân hàng là nhà cung cấp tài khoản vãng lai (“Tài khoản”). Ngân hàng cũng là nhà phát hành thẻ ghi nợ MasterCard® (“Thẻ”) theo giấy phép của Hợp nhất quốc tế MasterCard®. Như được sử dụng trong Thỏa thuận này, các từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” đều đề cập đến Ngân hàng, những người thừa kế, các nhà liên kết hoặc người được chuyển nhượng của chúng tôi và các từ “bạn” và “của bạn” đề cập đến bạn, cá nhân và là chủ tài khoản và chủ thẻ, người đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, cũng như bất kỳ ai khác có thẩm quyền gửi tiền, rút tiền hoặc thực hiện kiểm soát số tiền trong Tài khoản và bất kỳ ai khác mà bạn ủy quyền sử dụng Thẻ.

Nếu Tài khoản của bạn được Nền tảng cho phép, Thẻ sẽ được liên kết đến Tài khoản. Việc sử dụng Tài khoản và Thẻ được điều chỉnh bởi thỏa thuận này. Việc truy cập vào Tài khoản của bạn và các dịch vụ theo Thỏa thuận này chỉ khả dụng thông qua ứng dụng trang web và/hoặc điện thoại (gọi chung là “Ứng dụng nền tảng”) của GrabrFi, dự án của Grabr Inc. (“Nền tảng”). Nền tảng chịu trách nhiệm cung cấp Ứng dụng nền tảng cho bạn và do đó, một số dịch vụ theo Thỏa thuận này có thể không được cung cấp cho bạn. Bạn nên xem lại thỏa thuận của mình với Nền tảng để có danh sách đầy đủ các dịch vụ hiện có. Để biết danh sách các dịch vụ được Nền tảng cho phép và cung cấp cho bạn, vui lòng truy cập Ứng dụng nền tảng. Bạn chỉ chó thể sử dụng Tài khoản hoặc Thẻ cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình và chúng tôi có thể đóng Tài khoản và Thẻ nếu chúng tôi xác định một trong hai tài khoản đó đang được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Thỏa thuận này bao gồm Chính sách quyền riêng tư được mô tả trong Phần C.

Quyền truy cập vào Tài khoản của bạn và các  dịch vụ được cung cấp theo Thỏa thuận này sẽ được truy cập thông qua Ứng dụng nền tảng trừ khi chúng tôi có thông báo khác cho bạn. BẠN HIỂU RẰNG BẰNG VIỆC MỞ TÀI KHOẢN THÔNG QUA ỨNG DỤNG NỀN TẢNG, BẠN ỦY QUYỀN CHO NGÂN HÀNG THAY CHO BẠN CHẤP NHẬN TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN BỞI NỀN TẢNG CUNG CẤP CHO NGÂN HÀNG.

Lãi suất và chỉ số lợi nhuận hàng năm tính đến ngày hôm nay là chính xác, nhưng có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi, như được mô tả thêm trong Phần D.

B. Đồng ý sử dụng Chữ ký điện tử, thông tin liên lạc và tuyên bố 

Giới thiệu. Để đăng ký một tài khoản, bạn phải đồng ý sử dụng chữ ký điện tử và hồ sơ điện tử cho tất cả các giao dịch với chúng tôi và cho tất cả các thỏa thuận, tiết lộ, thông báo và Thông tin liên lạc khác (như được định nghĩa bên dưới) liên quan đến các giao dịch sau đó. Sau khi bạn đã đồng ý, chúng tôi có thể gửi hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc Thông tin liên lạc nào cho bạn bằng cách đăng chúng trong Ứng dụng nền tảng và gửi cho bạn email thông báo khi chúng có sẵn.

Quyền pháp lý của bạn. Một số luật yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cụ thể cho bạn bằng văn bản, điều này có nghĩa là bạn có quyền để nhận thông tin đó trên giấy. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin đó bằng điện tử. Sự đồng ý của bạn cũng sẽ áp dụng cho bất kỳ người nào khác có tên trên Tài khoản, sản phẩm và dịch vụ của bạn, tuân theo luật hiện hành.

Sự đồng ý của bạn đối với chữ ký điện tử. Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, bạn hiểu rằng: (i) ký điện tử và gửi bất kỳ tài liệu nào tới Ngân hàng sẽ ràng buộc về mặt pháp lý theo cách tương tự như khi bạn ký dưới hình thức phi điện tử và (ii) bản sao được lưu trữ điện tử của chữ ký của bạn, bất kỳ hướng dẫn hoặc ủy quyền bằng văn bản này và bất kỳ tài liệu nào khác do Ngân hàng cung cấp cho bạn đều được coi là hồ sơ trung thực, chính xác và đầy đủ và có thể được thi hành về mặt pháp lý trong bất kỳ thủ tục tố tụng nào ở cùng mức độ như thế các tài liệu đó ban đầu được tạo ra và duy trì ở dạng in. Bằng việc chấp nhận Thỏa thuận này, bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các điều khoản của Phần B này, có thể truy cập Thông tin liên lạc dưới dạng điện tử, đồng ý chắc chắn với việc sử dụng chữ ký điện tử và hồ sơ điện tử đồng thời có một tài khoản email đang hoạt động. Bạn đồng ý không phản đối tính chấp nhận hoặc khả năng thực thi của bản sao Thỏa thuận này được lưu trữ dưới dạng điện tử của Ngân hàng và bất kỳ tài liệu nào khác.

Sự đồng ý của bạn đối với Truyền thông điện tử. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Thỏa thuận này, sao kê tài khoản, thông báo, tiết lộ pháp lý và tỷ giá cho Tài khoản của bạn, cập nhật và thay đổi đối với Thỏa thuận này hoặc các thỏa thuận dịch vụ khác và các thông tin liên lạc khác (gọi chung là “Thông tin liên lạc”) từ chúng tôi gửi đến bạn về (các) Tài khoản của bạn và các dịch vụ liên quan với chúng tôi có thể được cung cấp đến bạn dưới dạng điện tử và bạn đồng ý nhận tất cả những thông tin liên lạc đó dưới dạng điện tử. Thông tin liên lạc điện tử có thể được đăng trên trang trong Ứng dụng nền tảng và/hoặc được gửi đến địa chỉ email của bạn. Bạn có thể in một bản sao bằng giấy hoặc tải xuống bất kỳ Thông tin liên lạc điện tử nào và giữ lại để lưu vào hồ sơ của bạn. Tất cả Thông tin liên lạc trong định dạng điện tử sẽ được coi là “bằng văn bản” và đã được nhận vào ngày đăng, cho dù bạn có nhận được hoặc truy xuất Thông tin liên lạc hay không. Chúng tôi có quyền cung cấp Thông tin liên lạc ở dạng giấy. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với Thông tin liên lạc điện tử bằng cách liên hệ với chúng tôi. Việc rút lại sự đồng ý của bạn sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực pháp lý, tính hợp lệ hoặc khả năng thực thi của bất kỳ giao dịch nào, chữ ký điện tử hoặc hồ sơ điện tử của bất kỳ Thông tin liên lạc nào được ký kết, cung cấp hoặc khả dụng trước khi việc rút tiền đó có hiệu lực. Sự đồng ý của bạn để nhận Thông tin liên lạc điện tử có hiệu lực cho đến khi việc thu hồi sự đồng ý của bạn có hiệu lực. Nếu bạn thu hồi sự đồng ý nhận Thông tin liên lạc bằng điện tử, Nền tảng sẽ chấm dứt quyền sử dụng Ứng dụng nền tảng của bạn và chúng tôi có thể chấm dứt Tài khoản và các dịch vụ liên quan. Bạn chấp nhận mọi trách nhiệm pháp lý đối với mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và chi phí phát sinh từ việc chấm dứt đó trong phạm vi pháp luật cho phép.  

Đánh giá của bạn về Truyền thông. Vui lòng xem xét kịp thời tất cả các Thông tin liên lạc chúng tôi cung cấp hoặc đang có sẵn cho bạn. Nếu Thông tin liên lạc được gửi cho bạn qua đường bưu điện, chúng sẽ được giao đến bạn theo địa chỉ bưu chính hiển thị trong hồ sơ của chúng tôi. Nếu Thông tin liên lạc được gửi cho bạn dưới dạng điện tử, chúng sẽ được gửi cho bạn theo địa chỉ email hiển thị trong hồ sơ của chúng tôi hoặc đang có sẵn cho bạn trên Ứng dụng nền tảng. Chúng tôi sẽ lưu giữ các báo cáo sao kê Tài khoản có thể in của bạn trong khoảng thời gian bảy (7) năm hoặc lâu hơn theo yêu cầu của luật hiện hành. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi và Nền tảng thông báo về bất kỳ thay đổi nào về địa chỉ bưu chính hoặc email của bạn. Nếu bạn không cập nhật hoặc thay đổi địa chỉ email hoặc thông tin liên hệ khác không chính xác, bạn hiểu và đồng ý rằng mọi Thông tin liên lạc sẽ vẫn được coi là đã được cung cấp cho bạn nếu nó được cung cấp cho bạn dưới dạng điện tử trong Ứng dụng nền tảng hoặc bạn đã được thông báo qua email về tính khả dụng của nó. 

Báo cáo cho Bạn (Sao kê); Lỗi và Tranh chấp. Các báo cáo sao kê sẽ được cung cấp cho bạn để xem và/hoặc in trên Ứng dụng nền tảng (nếu có). Chúng tôi sẽ gửi email thông báo khi các báo cáo sao kê có sẵn trực tuyến định kỳ trong khoảng thời gian xấp xỉ hàng tháng. Sao kê tài khoản sẽ mô tả từng khoản tín dụng hoặc ghi nợ (bao gồm các giao dịch thẻ), ngày tín dụng hoặc ghi nợ. Bạn có thể xem báo cáo sao kê của mình bằng cách đăng nhập vào trang web và/hoặc ứng dụng di động của Nền tảng. Các báo cáo sao kê được chuyển đến dưới dạng điện tử sẽ cung cấp tất cả thông tin có sẵn trong các sao kê bằng giấy. Sao kê tài khoản sẽ được coi là chính xác trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi thông qua Nền tảng, về bất kỳ lỗi nào trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày có sẵn. Xem xét cẩn thận báo cáo sao kê của bạn trong mỗi chu kỳ sao kê và thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sai sót nào trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày báo cáo sao kê của bạn có sẵn. Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ sai sót nào mà bạn không báo cáo với Ngân hàng trong thời hạn sáu mươi (60) ngày đó. Nếu bạn cho rằng báo cáo sao kê của mình sai hoặc nếu bạn cần thêm thông tin về giao dịch đã được liệt kê trên đó, vui lòng liên hệ với Nền tảng, theo thông tin liên hệ dịch vụ khách hàng được nêu trong Phần L bên dưới. Khi thực hiện liên lạc như vậy, bạn cần cho chúng tôi biết” (i) tên và số Tài khoản của bạn; (ii) lý do bạn cho rằng có sai sót với số tiền liên quan; và (iii) khoản thời gian xảy ra lỗi. Nếu bạn cần thêm thông tin về quy trình giải quyết lỗi của chúng tôi, hãy liên hệ dịch vụ khách hàng (tại thông tin liên hệ bộ phận dịch vụ khách hàng được nêu trong Mục L bên dưới). Đoạn này tuân theo Mục H và trong trương hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa đoạn này và Mục H liên quan đến chuyển tiền điện tử thì Mục H sẽ được áp dụng. 

Yêu cầu phần cứng và phần mềm. Để truy cập và lưu giữ hồ sơ điện tử của Thông tin liên lạc, bạn phải sử dụng phần cứng và phần mềm máy tính đáp ứng các yêu cầu sau: Phiên bản hiện tại (được xác định bên dưới) của trình duyệt Internet mà chúng tôi hỗ trợ; kết nối với Internet; Phiên bản hiện tại của chương trình đọc và hiển thị các tệp PDF (chẳng hạn như Adobe Acrobat Reader); và một máy tính hoặc thiết bị di động có hệ điều hành có khả năng hỗ trợ tốt tất cả những điều trên. Khi nói “Phiên bản hiện tại”, chúng tôi muốn nói đến một phiên bản phần mềm mà chúng tôi hỗ trợ và hiện đang được nhà xuất bản hỗ trợ. Để in hoặc tải xuống hồ sơ điện tử của Thông tin liên lạc, bạn phải có máy in được kết nối hoặc có đủ dung lượng trên thiết bị lưu trữ dài hạn. 

C. Tài khoản, Tổng quát.

Đủ điều kiện. Tài khoản được cung cấp đến người tiêu dùng là công dân, thường trú nhân hoặc người nước ngoài không thường trú tại Hoa Kỳ theo thị thực dài hạn hợp lệ, ít nhất mười tám (18) tuổi và có Số An sinh Xã hội hoặc Mã số thuế hợp lệ. Tất cả các khoản tiền gửi và rút tiền phải bằng đô la Mỹ. Bạn phải đồng ý chấp nhận các báo cáo sao kê điện tử thay vì giấy như được cung cấp ở trên. Điều này có nghĩa là: (i) bạn phải cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email hợp lệ của bạn; và (ii) bạn phải đồng ý chấp nhận gửi điện tử tất cả thông tin liên lạc về tài khoản (chẳng hạn như biểu mẫu thuế cuối năm và các báo cáo sao kê điện tử). Nếu bạn không làm như vậy, bạn có thể không mở được Tài khoản. Nếu bạn rút lại sự đồng ý của mình, chúng tôi có thể đóng Tài khoản của bạn. 

Thông tin quan trọng về thủ tục mở Tài khoản mới. Để giúp chính phủ chống lại việc tài trợ cho khủng bố và các hoạt động rửa tiền, Luật liên bang yêu cầu tất cả các tổ chức tài chính phải thu thập, xác minh và ghi lại thông tin nhận dạng từng người mở Tài khoản. Điều này có ý nghĩa gì với bạn: Khi bạn mở một Tài khoản, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ, ngày sinh và thông tin khác của bạn sẽ cho phép chúng tôi nhận dạng bạn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu xem bản sao giấy phép lái xe của bạn hoặc tài liệu nhận dạng khác.

Tài khoản. Tài khoản bao gồm một tài khoản vãng lai chịu lại được sử dụng để giữ tiền gửi của bạn và thực hiện các khoản thanh toán và chuyển khoản đến và từ Tài khoản. Bạn sẽ truy cập Tài khoản của mình thông qua Ứng dụng nền tảng.Nếu Tài khoản của bạn được Nền tảng cho phép, Tài khoản có thể bao gồm việc sử dụng Thẻ được liên kết với Tài khoản nhằm mục đích thực hiện các khoản thanh toán và chuyển khoản đến các bên thứ ba. Thông tin bổ sung liên quan đến việc sử dụng thẻ được nêu trong Mục J. 

Bảo mật mật khẩu. Bạn có trách nhiệm duy trì sự bảo mật và kiểm soát đầy đủ với bất kỳ và tất cả ID người dùng, mật khẩu, gợi ý, số định danh cá nhân (“PIN”) hoặc bất kỳ mã nào khác mà bạn sử dụng để truy cập vào Tài khoản hoặc Thẻ. Nếu bạn cho phép bất kỳ (những) người nào khác, bao gồm bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tổng hợp dữ liệu nào, truy cập hoặc sử dụng ID người dùng, mật khẩu, gợi ý, số định danh cá nhân hoặc bất kỳ mã nào khác mà bạn sử dụng để truy cập vào Tài khoản hoặc Thẻ, thì bạn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ các giao dịch và hoạt động nào được thực hiện từ Tài khoản hoặc Thẻ của bạn và bất kỳ việc sử dụng thông tin cá nhân của tài khoản của bạn bởi (những) người đó. Không thảo luận, so sánh hoặc chia sẻ thông tin về số tài khoản hoặc mật khẩu của bạn nếu bạn không muốn họ sử dụng toàn bộ số tiền của bạn. Bất kỳ sự mất mát hoặc tổn hại nào đối với thông tin nêu trên và/hoặc thông tin cá nhân của bạn có thể dẫn đến việc bên thứ ba truy cập trái phép vào tài khoản của bạn và mất hoặc trộm bất kỳ khoản tiền nào có trong Tài khoản của bạn và mọi tài khoản liên quan. Các giao dịch rút tiền và điện tử được xử lý bằng phương pháp tự động và bất kỳ ai lấy được số Tài khoản, Thẻ hoặc thiết bị truy cập của bạn đều có thể sử dụng thông tin đó để rút tiền từ Tài khoản của bạn, dù có hoặc không có sự cho phép của bạn. Bạn có trách nhiệm cập nhật địa chỉ email và số điện thoại của mình để nhận bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà chúng tôi có thể gửi cho bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể gặp phải do thông tin đăng nhập tài khoản của bạn bị xâm phạm do lỗi của Ngân hàng và/hoặc việc bạn không tuân theo hoặc hành động theo bất kỳ thông báo hoặc cảnh báo nào mà chúng tôi có thể gửi cho bạn. Bạn đồng ý xem xét kịp thời tất cả hồ sơ Tài khoản và giao dịch cũng như các Thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn và báo cáo kịp thời bất kỳ sự khác biệt nào cho chúng tôi.

 Tiết lộ phí. Bạn không phải trả cho Ngân hàng bất kỳ khoản phí nào liên quan đến Tài khoản này. Nền tảng có thể tính phí giao dịch bổ sung và các khoản phí khác liên quan đến các dịch vụ được cung cấp cho bạn. Bạn có thể tham khảo biểu phí của nền tảng tại: https://help.grabrfi.com/en/content/full-schedule-of-fees

Đứng tên và quyền sở hữu tài khoản. Tài khoản có thể được sở hữu và đứng tên dưới tên của một (1) người duy nhất có quyền chỉ đạo việc gửi tiền hoặc chuyển tiền hoặc cùng nhau. Tài khoản không được sở hữu hay đứng tên chung bởi một tổ chức, dưới dạng Kế hoạch tài sản sau khi qua đời (“POD”) hoặc Kế hoạch ủy thác (“ITF”). Một tài khoản có thể được mở dưới dạng tài khoản chung (“Tài khoản chung”) do bạn và những người khác cùng nắm giữ. Tất cả Tài khoản chung được nắm giữ với quyền hoạt động và đứng tên từ hai người trở lên; mỗi người có tên trong Tài khoản dự định rằng khi người đó mất đi thì số dư trong Tài khoản (tuân theo bất kỳ cam kết nào trước đó mà chúng tôi đã đồng ý) sẽ thuộc về (những) người còn sống ngay cả khi người quá cố có di chúc chuyển nhượng cho người khác. Nếu hai hoặc nhiều chủ sở hữu Tài khoản chung còn sống thì những chủ sở hữu Tài khoản chung còn sống sẽ sở hữu số dư có trong Tài khoản với tư cách là người thuê chung.

Chính sách Quyền riêng tư. Chính sách Quyền riêng tư của Ngân hàng có sẵn tại https://www.regent.bank/privacy-policy/ (“Chính sách Quyền riêng tư”). Bằng cách tham gia vào Thỏa thuận này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và chấp nhận Chính sách Quyền riêng tư. 

 Vị trí tài khoản. Tài khoản của bạn được thành lập tại Bang Oklahoma.

Đánh bạc trên Internet; Giao dịch bất hợp pháp. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc, từ chối cấp phép cho bất kỳ giao dịch cờ bạc qua Internet nào. Bạn đồng ý không sử dụng Tài khoản, Thẻ của bạn hoặc các dịch vụ của chúng tôi để đánh bạc trực tuyến hoặc bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào. Chúng tôi có thể từ chối xử lý bất kỳ giao dịch nào mà chúng tôi cho rằng có thể vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc luật pháp hiện hành. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát, xem xét hoặc đánh giá tính hợp pháp của các giao dịch và hoạt động Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng việc sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng hoặc Tài khoản Thẻ của bạn cho hoạt động bất hợp pháp sẽ bị coi là hành động vi phạm và/hoặc vi phạm hợp đồng và trong trường hợp đó, các dịch vụ của chúng tôi và/hoặc Tài khoản của bạn có thể bị chấm dứt theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn cũng đồng ý rằng nếu việc sử dụng bất hợp pháp xảy ra, bạn từ bỏ mọi quyền kiện chúng tôi cho việc sử dụng bất hợp pháp đó hoặc bất kỳ hoạt động nào trực tiếp hay gián tiếp liên quan đến nó và bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi khỏi những tổn hại trước bất kỳ vụ kiện, hành động pháp lý hoặc trách nhiệm pháp lý nào trực tiếp dẫn đến từ việc sử dụng bất hợp pháp như vậy. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bạn đồng ý thanh toán cho bất kỳ giao dịch nào mà bạn đã ủy quyền, ngay cả khi nếu giao dịch đó được xác định là bất hợp pháp. 

Đóng băng, chặn hoặc đóng tài khoản do các hoạt động bất thường hoặc trái pháp luật. Bạn đồng ý rằng nếu Ngân hàng nghi ngờ bất kỳ hoạt động bất thường, trái phép hoặc bất hợp pháp nào có thể xảy ra liên quan đến Tài khoản hoặc Thẻ của bạn, Ngân hàng có thể “đóng băng” hoặc tạm giữ số dư trong Tài khoản để chờ điều tra về các hoạt động đó. Nếu Ngân hàng đóng băng Tài khoản của bạn, Ngân hàng sẽ đưa ra bất kỳ thông báo nào được yêu cầu trong các trường hợp theo luật điều chỉnh Tài khoản. Nếu quá trình điều tra của Ngân hàng xác nhận sự nghi ngờ của Ngân hàng về hoạt động có bất thường, trái phép hoặc bất hợp pháp, bất kể điều gì trái ngược trong Thỏa thuận này, Ngân hàng có thể đóng Tài khoản và Thẻ của bạn ngay lập tức và cũng có thể đóng bất kỳ hoặc tất cả các tài khoản khác, nếu cần thiết để tuân thủ các quy định hiện hành. Bạn đồng ý rằng Ngân hàng cũng có thể đóng bằng, chặn hoặc đóng Tài khoản của bạn khi cần thiết để tuân thủ các quy định do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (“OFAC”) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ ban hành. 

D.Thông tin lãi suất. 

Tài khoản nào chịu lãi. Tài khoản của bạn sẽ chịu lãi suất như được mô tả trong Mục D này. 

Thông tin về tỷ giá. Tỷ giá lãi suất ban đầu và APY cho Tài khoản xuất hiện trong Tiết lộ mở tài khoản. Đây là một tài khoản có lãi suất thay đổi. Chúng tôi có thể theo quyết định riêng của mình thay đổi tỷ lệ lãi suất và APY cho tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào; điều này có thể được thay đổi hàng ngày. Nền tảng sẽ thông báo cho bạn bất kỳ thay đổi nào về tỷ lệ lãi suất và APY cho Tài khoản của bạn bằng cách đăng lãi suất mới trên Ứng dụng nền tảng. 

 Tích lũy lãi suất. Tiền lãi bắt đầu tích lũy không muộn hơn ngày làm việc mà khoản tiền gửi được ghi có vào Tài khoản của bạn. Lãi suất sẽ được cộng dồn hàng ngày và được ghi có vào Tài khoản của bạn hàng tháng. Lãi tài khoản được tính bằng phương pháp tính số dư hàng ngày. Phương pháp này áp dụng lãi suất định kỳ hàng ngày cho số dư gốc trong Tài khoản mỗi ngày. Không có giới hạn số dư tối thiểu hoặc tối đa trong Tài khoản của bạn. 

Bị mất tiền lãi chưa được ghi nhận. Nếu bạn đóng Tài khoản của bạn sau khi lãi suất đã được tích lũy nhưng trước khi số tiền lãi đó được ghi có vào Tài khoản của mình, bạn sẽ bị mất số tiền lãi đó và số tiền lãi đó sẽ không được ghi có vào Tài khoản của bạn. 

E. Tiền gửi vào Tài khoản của bạn.

Tiền gửi vào Tài khoản. Bạn có thể gửi tiền vào Tài khoản của mình bằng bất kỳ phương thức nào trong số này (Nếu Tài khoản của bạn được Nền tảng cho phép). 

Nạp tiền vào tài khoản tức thì

Các giới hạn đã bao gồm ở đây là các giới hạn cao nhất được phép cho các giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền cho phép bạn giao dịch khối lượng lớn hơn các giới hạn được xác định ở đây bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Trong một số trường hợp nhất định, vì lý do bảo mật, chúng tôi có thể hạ thấp giới hạn của bạn khi thông báo cho bạn tại thời điểm bạn thực hiện giao dịch. Các giới hạn cho việc nạp tiền ngay vào Tài khoản được mô tả trong Mục K bên dưới.

a)Liên kết Tài khoản Ngân hàng. Nếu Tài khoản của bạn được Nền tảng cho phép, bạn có thể liên kết tài khoản với chúng tôi hoặc tài khoản bên ngoài tại một tổ chức tài chính bên thứ ba cho các giao dịch trực tuyến giữa (các) Tài khoản đã được liên kết của bạn và Tài khoản của bạn.Nếu Tài khoản của bạn được Nền tảng cho phép, bạn có thể liên kết (các) Tài khoản bên ngoài với Tài khoản của bạn bằng cách (i) đăng nhập vào tổ chức tài chính của bạn trên Ứng dụng Nền tảng hoặc (ii) bằng cách cung cấp chi tiết tài khoản và định tuyến cho tài khoản bên ngoài và xác minh hai (2) khoản tiền gửi vĩ mô mà chúng tôi gửi đến tài khoản bên ngoài của bạn vào ngày làm việc tiếp theo. Chúng tôi cũng có thể xác minh quyền kiểm soát của bạn đối với tài khoản bên ngoài bằng cách yêu cầu bạn gửi bằng chứng về quyền sở hữu (các) tài khoản bên ngoài. Tất cả các tài khoản được liên kết phải được mở với các tổ chức tài chính tại Hoa Kỳ. Chúng tôi có thể từ chối việc sử dụng của bất kỳ tài khoản bên ngoài nào mà chúng tôi tin rằng có thể gây rủi ro cho bạn và/hoặc chúng tôi. Bằng việc liên kết tài khoản bên ngoài của bạn với Tài khoản của bạn và sau đó bằng cách đăng nhập vào (các) tài khoản được liên kết của bạn thông qua Ứng dụng nền tảng, bạn cho phép chúng tôi xem lịch sử và hồ sơ tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở chi tiết tài khoản và định tuyến, chi tiết xác thực, số dư, lịch sử giao dịch, thông tin liên hệ và các thông tin liên quan khác được cung cấp bởi tổ chức tài chính bên ngoài đó; và bạn hiểu rằng thông tin này có thể được sử dụng để thay mặt bạn giao dịch và thực hiện các dịch vụ khác tuân theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Khi thêm tài khoản bên ngoài, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn là chủ sở hữu và có quyền truy cập, sử dụng cũng như ủy quyền cho chúng tôi sử dụng tài khoản bên ngoài cho mục đích thông tin và chuyển tiền. Nếu bất kỳ tài khoản được liên kết nào của bạn có chủ tài khoản chung, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng chủ tài khoản chung đã đồng ý cho bạn đại diện cho cả bạn và họ sử dụng tài khoản bên ngoài với các dịch vụ Nền tảng. Nếu bạn không có sự đồng ý như vậy thì bạn không nên sử dụng tài khoản bên ngoài đó và chúng tôi sẽ chấm dứt việc sử dụng dịch vụ liên kết của bạn nếu chúng tôi được thông báo về tình huống như vậy. Nếu bạn đóng bất kỳ tài khoản bên ngoài nào của mình, bạn có trách nhiệm cho việc xóa tài khoản đó vì tài khoản đủ điều kiện sử dụng dịch vụ liên kết để tránh mọi giao dịch không thành công và các khoản phí có thể xảy ra liên quan đến giao dịch không thành công. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của tổ chức tài chính bên ngoài hoặc nhà cung cấp tài khoản ngân hàng bên ngoài được liên kết khác, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sửa đổi, gián đoạn hoặc ngừng cung cấp bất kỳ tài khoản ngân hàng bên ngoài được liên kết nào của tổ chức tài chính, nhà cung cấp dịch vụ hoặc Nền tảng.

b) Tiền gửi trực tiếp. Nếu tài khoản của bạn được Nền tảng cho phép thì số Tài khoản và số định tuyến ngân hàng của bạn có thể được sử dụng cho mục đích gửi tiền trực tiếp vào Tài khoản của bạn. Số tài khoản và tên người nhận trên bất kỳ khoản tiền gửi trực tiếp nào mà chúng tôi nhận phải khớp với tên của bạn. Bất kỳ khoản tiền gửi trực tiếp nào nhận nhận bằng tên khác với tên đã đăng ký trong Tài khoản sẽ được trả lại cho người khởi tạo. Nếu số Tài khoản của bạn thay đổi bạn phải ngay lập tức thông báo cho chủ lao động của mình hoặc bất kỳ người chi trả nào khác. Bạn phải cung cấp cho họ số Tài khoản mới để đảm bảo hoạt động gửi tiền trực tiếp tiếp tục không bị gián đoạn. Nếu bạn đã sắp xếp để gửi tiền trực tiếp vào tài khoản của mình ít nhất sáu mươi (60) ngày một lần từ cùng một người hoặc công ty, bạn có thể liên hệ Nền tảng tại thông tin liên hệ dịch vụ khách hàng nêu trong Mục L bên dưới để tìm hiểu xem có hay không khoản tiền gửi đã được thực hiện.

c) Nạp tiền vào tài khoản bằng Thẻ. Nếu Tài khoản của bạn được Nền tảng cho phép, bạn có thể gửi tiền vào Tài khoản của mình bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của bạn từ tổ chức tài chính bên ngoài. Để nạp tiền vào Tài khoản của bạn bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, bạn phải có (i) thẻ tín dụng do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ phát hành mang nhãn hiệu của MasterCard International Inc. (“MasterCard”), Visa Inc. (“Visa”), hoặc DFS Services, LLC (“Discover”), hoặc (ii) thẻ ghi nợ hợp lệ do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính có trụ sở tại Hoa Kỳ phát hành có biểu tượng Visa, MasterCard hoặc Discover. Nếu Tài khoản của bạn được Nền tảng cho phép, bạn có thể sử dụng một trong các thẻ ghi nợ đó để nạp tiền vào Tài khoản của mình trong các giao dịch Nạp tiền vào Tài khoản tức thì, được mô tả thêm trong mục K bên dưới.

Bạn không được sử dụng thẻ trả trước hoặc thẻ quà tặng với Tài khoản của mình. Vui lòng cập nhật thông tin tài khoản thẻ của bạn. Nếu số tài khoản thẻ hoặc ngày hết hạn thẻ của bạn thay đổi, chúng tôi có thể lấy thông tin đó từ đối tác dịch vụ tài chính của chúng tôi và cập nhật tài khoản của bạn cho phù hợp. Bạn có thể tranh chấp khoản thanh toán được thực hiện với tổ chức phát hành thẻ của mình nếu bạn sử dụng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng để tài trợ cho khoản thanh toán của mình. Các quyền của bạn đối với nhà phát hành thẻ có thể rộng hơn các quyền có sẵn trong Thỏa thuận này.

d) Giải pháp tiền gửi từ xa (“RDC”). Nếu Tài khoản của bạn được Nền tảng cho phép, bạn có thể thực hiện gửi tiền vào Tài khoản của mình bằng cách sử dụng Ứng dụng Nền tảng chụp ảnh mặt trước và sau của chi phiếu có thể thương lượng và chuyển những hình ảnh đó. Dịch vụ RDC dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi kinh doanh theo Thỏa thuận này. Chúng tôi sẽ cố gắng thu thập tin bằng cách hiển thị hình ảnh hoặc chuyển đổi hình ảnh thành hình ảnh kỹ thuật số của chi phiếu gốc (“chi phiếu thay thế”). Không giống như gửi tiền bằng chi phiếu truyền thống, bạn giữ lại chi phiếu giấy gốc khi sử dụng tính năng Giải pháp tiền gửi từ xa. Chúng tôi yêu cầu bạn giữ lại chi phiếu giấy gốc cho đến kỳ quyết toán chi phiếu cuối cùng. Hiện tại không tính phí sử dụng RDC; nếu có khoản phí trong tương lai, bạn sẽ nhận được thông báo thích hợp. Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không dây cho thiết bị không dây của bạn hoặc các bên thứ ba khác mà bạn có thể sử dụng có thể tính phí để làm cho thiết bị đó có khả năng cung cấp dữ liệu, để trao đổi dữ liệu giữa thiết bị và Nền tảng hoặc dựa trên vị trí sử dụng của bạn. Bằng cách sử dụng dịch vụ RDC, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của Thỏa thuận này và sẽ tuân thủ theo bất kỳ và tất cả các thủ tục và hướng dẫn khác về việc sử dụng RDC mà đôi khi chúng tôi có thể thiết lập.

Bạn đồng ý chỉ quét và gửi chi phiếu, vì điều khoản đó đã được quy định CC của Cục Dự trữ Liên bang (“Reg.CC”). Bạn đồng ý rằng hình ảnh của chi phiếu được chuyển tới chúng tôi sẽ được coi là một “vật phẩm” theo nghĩa của Điều 4 của Bộ luật Thương mại Thống nhất được thông qua tại bang Oklahoma. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng giải pháp tiền gửi từ xa (“RDC”) để quét và gửi tiền và bạn đồng rằng chúng tôi không bắt buộc phải chấp nhận gửi tiền bất kỳ chi phiếu nào dưới đây hoặc các mục khác: chi phiếu hoặc các khoản phải trả cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác ngoài bạn, bao gồm cả chi phiếu trả cho “Tiền mặt”, chi phiếu hoặc các khoản mục có sự thay đổi rõ ràng đối với bất kỳ trường nào ở mặt trước của chi phiếu hoặc khoản mục mà bạn biết hoặc nghi ngờ, hoặc nên biết hoặc nghi ngờ, là gian lận hoặc không được chủ sở hữu tài khoản mà chi phiếu hoặc khoản đó ủy quyền hoặc mục được rút ra; chi phiếu hoặc các mục trước đây được chuyển thành chi phiếu thay thế, như được định nghĩa trong Reg. CC; chi phiếu hoặc các khoản được rút ở ngân hàng nước ngoài hoặc được thanh toán bằng ngoại tệ; chi phiếu hoặc các khoản là hối phiếu hoặc chi phiếu được tạo từ xa (chi phiếu thiếu chữ ký gốc của người ký phát); chi phiếu đã được trả lại trước đó sẽ ngừng thanh toán hoặc đóng tài khoản; và chi phiếu hoặc các khoản tiền có ghi ngày trên sáu (6) tháng trước ngày gửi tiền.

Hình ảnh chi phiếu được truyền tới chúng tôi bằng RDC phải rõ ràng. Chất lượng hình ảnh của chi phiếu phải tuân thủ với các yêu cầu do Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ, Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang hoặc bất kỳ cơ quan quản lý nào khác hoặc các cơ quan thanh toán bù trừ khác thiết lập tùy từng thời điểm. chi phiếu sẽ được gửi qua RDC sẽ được xác nhận hợp lệ theo cách tương tư như cách nó được thanh toán cho bạn và với xác nhận hạn chế: “chỉ dành cho tiền gửi di động”.

Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ mục nào được truyền qua RDC, theo quyết định riêng của chúng tôi mà không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho những mục mà chúng tôi không nhận được hoặc đối với những hình ảnh bị rơi trong quá trình truyền. Bạn đồng ý nhận thông báo điện tử liên quan đến RDC, cho dù trước đó bạn có đồng ý chấp nhận tiết lộ điện tử cho Tài khoản của mình hay không. Hình ảnh của một mặt hàng sẽ được coi là đã nhận được khi bạn nhận được xác nhận điện tử từ chúng tôi rằng chúng tôi đã nhận được hình ảnh đó. Việc nhận được xác nhận như vậy không có nghĩa là quá trình truyền không có lỗi hoặc hoàn tất. Đối với tất cả các chi phiếu được gửi cho chúng tôi thông qua RDC, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (ii) bạn sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa thuận này; (ii) bạn sẽ chỉ truyền các hạng mục đủ điều kiện được mô tả ở trên trong đoạn này; (iii) bạn có quyền sở hữu chính đáng đối với mỗi tờ chi phiếu và việc bất kỳ bên nào bảo vệ tờ chi phiếu đều không có lợi cho bạn; (iv) chi phiếu gốc hoặc văn bản giấy hoặc văn bản điện tử trước đây chưa được gửi để thu nợ với chúng tôi hoặc bất kỳ tổ chức tài chính nào khác và không có ngân hàng lưu ký, người bị ký phát hoặc người ký phát nào sẽ được yêu cầu thanh toán chi phiếu mà chi phiếu đã được thanh toán; (v) bạn không biết hoặc được thông báo về thông tin cho thấy giao dịch đó là gian lận; (vi) tất các các chữ ký và xác nhận cần thiết đều được ghi trên chi phiếu và là chân thực; và (vii) chi phiếu không bị thay đổi đáng kể. Nếu bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào như vậy bị vi phạm, chúng tôi có thể khấu trừ số tiền trong chi phiếu từ bất kỳ tài khoản nào của bạn hoặc thu từ bạn số tiền này cộng với các chi phí. Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi, các chi nhánh, giám đốc, cán bộ, nhân viên và đại lý của chúng tôi không bị tổn hại trước mọi tổn thất, trách nhiệm pháp lý, chi phí, thiệt hại và các khoản chi tiêu (bao gồm phí luật sư hợp lý và chi phí kiện tụng) mà chúng tôi có thể phải chịu liên quan đến bất kỳ khiếu nại nào có thể phát sinh từ hoặc ngoài việc bạn vi phạm bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào trong Mục này. Bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi thông qua Nền tảng về mọi lỗi đáng ngờ liên quan đến chi phiếu được gửi qua RDC và trong mọi trường hợp không muộn hơn bốn mươi (40) ngày sau khi bản sao kê tài khoản hiện hành được gửi hoặc cung cấp cho bạn. Trừ khi bạn thông báo cho chúng tôi trong vòng bốn mươi (40) ngày, báo cáo như vậy liên quan đến tất cả các khoản tiền gửi được thực hiện thông qua RDC sẽ được coi là chính xác bà bạn bị cấm đưa ra khiếu nại chống lại chúng tôi về lỗi bị cáo buộc đó.

e) Chuyển khoản ngân hàng. Nếu Tài khoản của bạn được Nền tảng cho phép, bạn có thể nạp tiền vào Tài khoản của mình bằng chuyển khoản ngân hàng. Khi chúng tôi chấp nhận lệnh thanh toán chuyển khoản ngân hàng hướng dẫn thanh toán cho bạn hoặc vào Tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về biên nhận thanh toán bằng cách cho biết số tiền trong bảng sao kê Tài khoản của bạn. Sao kê Tài khoản của bạn sẽ là thông báo biên nhận duy nhất mà chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn và sẽ không có lãi suất được trả cho các khoản thanh toán chuyển khoản được gửi vào tài khoản của bạn trừ khi tài khoản đó trả lãi. 

f)  Không gửi tiền bằng tiền mặt, chi phiếu giấy hoặc ngoại tệ. Ngân hàng sẽ chỉ chấp nhận tiền gửi điện tử thông qua Nền tảng. Chúng tôi chấp chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ khoản tiền gửi nào (bao gồm tiền mặt) bị thất lạc qua đường bưu điện, thất lạc trong quá trình vận chuyển hoặc chúng tôi không nhận được. Chúng tôi không chấp nhận (i) tiền gửi bằng (1) tiền mặt,chi phiếu của thủ quỹ hoặc lệnh chuyển tiền hoặc (2) ngoại tệ hoặc (ii) gửi bất kỳ loại chi phiếu nào qua thư. Nếu chúng tôi nhận được bất kỳ công cụ nào trong số đó qua đường bưu điện, chúng tôi sẽ gửi lại địa chỉ mà chúng tôi đã lưu trong hồ sơ của bạn. Chỉ những khoản tiền gửi được thực hiện theo các điều khoản của Thỏa thuận này mới được chấp nhận.

g) Quyền của chúng tôi về việc đòi lại chi phiếu đã ký gửi hoặc chuyển khoản điện tử. Nếu bạn gửi chi phiếu hoặc nhận chuyển khoản điện tử như được cung cấp trong Thỏa thuận này và (i) ngân hàng thanh toán trả lại cho chúng tôi chưa thanh toán; (ii) ngân hàng thanh toán hoặc người phát hành chi phiếu yêu cầu chúng tôi hoàn trả cho họ vì chi phiếu đã bị thay đổi, giả mạo hoặc trái phép, thiếu chữ ký hoặc chứng thực hoặc có chứng thực giả mạo; hoặc (iii) ngân hàng gửi hoặc người tạo một mặt hàng yêu cầu chúng tôi hoàn lại mặt hàng đó vì nó không được ủy quyền, được gửi đến sai số tài khoản hoặc mua do gian lận, chúng tôi có thể trả lại hoặc yêu cầu và trừ tiền từ Tài khoản của bạn, ngay cả khi số dư trong tài khoản của bạn không đủ để thanh toán cho số tiền chúng tôi trừ hoặc giữ, gây ra thấu chi. Nếu chúng tôi có lý do cho rằng bất kỳ sự kiện nào trong câu trước đã xảy ra hoặc có thể xảy ra hoặc chi phiếu hoặc khoản mục khác lẽ ra không được thanh toán hoặc có thể không được thanh toán vì bất kỳ lý do nào khác, thì chúng tôi có thể tạm giữ số tiền đó hoặc chuyển chúng vào một tài khoản không phải của khách hàng cho đến khi chúng tôi xác định được ai có quyền sở hữu chúng.

h) Quyền từ chối bất kỳ khoản đặt cọc nào. Chúng tôi có thể từ chối bất kỳ chi phiếu ký gửi nào, có hoặc không có lý do hoặc có thể chọn chỉ nhận chi phiếu trên cơ sở nhờ thu. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chấp nhận bất kỳ chi phiếu , vật phẩm, điện chuyển khoản, chuyển tiền điện tử hoặc giao dịch nào khác để gửi vào Tài khoản của bạn hoặc cho việc thu thập và chúng tôi có thể từ chối tiền mặt hoặc đưa ra giá trị cho bất kỳ giao dịch nào như vậy. Chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào bất kỳ tài khoản của bạn vi phạm bất kỳ luật nào của Hoa Kỳ, bao gồm và những luật dẫn đến luật trừng phạt OFAC. Trừ khi Ngân hàng cho phép bạn làm như vậy một cách cụ thể, bạn không được gửi bất kỳ chi phiếu thay thế nào chưa được ngân hàng xử lý trước đó trong quá trình nhờ thu. Điều này có nghĩa là bạn không thể gửi chi phiếu thay thế do bạn tạo hoặc chi phiếu do người khác tạo, trừ khi chúng tôi ký thỏa thuận để làm vậy. Tuy nhiên, nếu chi phiếu thay thế được nhận để gửi tiền, bạn sẽ có trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất mà bạn hoặc người khác phải gánh chịu liên quan đến chi phiếu thay thế đó. 

F. Rút tiền từ tài khoản

Ngoài các khoản rút tiền sử dụng Thẻ của bạn (nếu có) và giao dịch đẩy nhanh vào thẻ được mô tả trong Mục J bên dưới, bạn có thể thực hiện rút tiền từ Tài khoản của bạn bằng bất kỳ phương thức nào trong số này (nếu được Nền tảng cho phép)

Chuyển tiền ngay vào thẻ 

Các giới hạn được bao gồm ở đây là các giới hạn cao nhất được cho phép cho các giao dịch. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền cho phép bạn giao dịch khối lượng lớn hơn giới hạn được xác định ở đây bất cứ lúc nào mà không có thông báo trước. Trong một số trường hợp nhất định, vì lý do bảo mật, chúng tôi có thể hạ thấp giới hạn của bạn vào thời điểm bạn cố gắng thực hiện giao dịch. Các giới hạn cho việc Chuyển tiền ngay vào thẻ được mô tả trong Mục K bên dưới.

a) Nạp tiền vào thẻ tức thì. Nếu được Nền tảng cho phép, bạn có thể gửi thanh toán từ Tài khoản của mình trong các giao dịch Chuyển tiền ngay sang Thẻ, được mô tả thêm trong phần K bên dưới.

b). Điện chuyển khoản. Nếu tài khoản của bạn được Nền tảng cho phép, bạn có thể thực hiện thanh toán hoặc rút tiền từ Tài khoản của mình thông qua lệnh thanh toán điện chuyển khoản. Các lệnh thanh toán sẽ không được chấp nhận cho đến khi chúng tôi thực hiện. Chúng tôi có quyền từ chối chấp nhận bất kỳ lệnh thanh toán nào.

c) Không thấu chi. Bạn không được phép rút tiền nhiều hơn Tài khoản của mình. Nếu số dư khả dụng trong Tài khoản của bạn vào bất kỳ lúc nào không đủ để chi trả cho bất kỳ khoản thanh toán hoặc rút tiền nào mà bạn đã ủy quyền, chúng tôi có thể từ chối xử lý khoản thanh toán hoặc rút tiền. Nếu số dư Tài khoản của bạn bị âm vì bất kỳ lý do gì, bạn phải gửi tiền ngay lập tức để chi trả cho số dư âm. Nếu tài khoản của bạn có số dư âm từ (i) 100 USD trở lên, thì tài khoản sẽ bị đóng ngay lập tức và (ii) dưới 100 USD trong ba mươi (30) ngày dương lịch trở lên, tài khoản sẽ bị đóng. Nếu bạn không thanh toán số tiền thấu chi, chúng tôi có quyền chuyển Tài khoản thấu chi của bạn cho luật sư để thu nợ và bạn đồng ý thanh toán mọi chi phí luật sư hợp lý và chi phí tòa án phát sinh mà chúng tôi phải chịu do Tài khoản của bạn bị rút thấu chi.

d) Thông báo cung cấp thông tin tiêu cực. Chúng tôi có thể báo cáo thông tin về Tài khoản của bạn cho cơ quan tín dụng. Thấu chi chưa thanh toán có thể được phản ánh trong báo cáo tín dụng của bạn.

G. Tiền khả dụng

 Khả dụng. Chúng tôi cung cấp tiền tùy theo loại tiền gửi và thời điểm số tiền được áp dụng hoặc ghi có vào Tài khoản của bạn. Một số loại tiền gửi có thể không có sẵn để sử dụng ngay lập tức. Khi chúng tôi trì hoãn việc cung cấp tiền hoặc tạm giữ khoản tiền gửi vào Tài khoản của bạn, bạn không được rút số tiền đó và chúng tôi sẽ không sử dụng chúng để thanh toán bất kỳ khoản ghi nợ nào, chẳng hạn như chuyển khoản hoặc thanh toán ACH, thanh toán bằng chi phiếu hoặc nếu có, các giao dịch sử dụng thẻ ghi nợ của bạn trong thời gian giữ tiền gửi. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ khoản tiền gửi nào. Nếu khoản thanh toán cuối cùng không được nhận đối với bất kỳ chi phiếu nào bạn đã gửi vào Tài khoản  mà bạn đã nhận được tín dụng hoặc nếu bất kỳ khoản tiền gửi trực tiếp, chuyển khoản ACH hoặc chuyển khoản nào khác mà bạn đã nhận được tín dụng không được thanh toán vì bất kỳ lý do gì, bạn đồng ý thanh toán cho chúng tôi số tiền mà bạn đã nhận được tín dụng. Đồ dài của sự chậm trễ trong việc cung cấp tiền sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại tiền gửi.

Ngày làm việc. Khoảng thời gian chậm trễ trong việc nhận tiền được tính bằng ngày làm việc kể từ ngày khoản tiền gửi được áp dụng vào Tài khoản của bạn. Vì mục đích của những tiết lộ này, ngày làm việc của chúng tôi từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngày lễ Liên bang không được bao gồm. Các khoản tiền gửi nhận được sau thời hạn cuối cùng được cung cấp trong Thỏa thuận này hoặc trong ngày mà Ngân hàng không mở cửa sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo mà Ngân hàng mở cửa. 

Có sẵn trong cùng ngày. Số tiền nhận được từ các khoản thanh toán điện tử được ủy quyền trước, chẳng hạn như tiền gửi trực tiếp từ bảng lương, sẽ có sẵn vào ngày mà chúng tôi nhận được khoản tiền gửi. Tiền từ tín dụng ACH mà chúng tôi nhận từ tài khoản ngân hàng bên ngoài đã được xác minh sẽ có sẵn vào ngày mà chúng tôi nhận được khoản tiền gửi. Tiền từ các giao dịch chuyển khoản nội bộ sẽ có sẵn ngay lập tức và tiền từ Nạp tiền vào Tài khoản tức thì sẽ có sẵn trong cùng ngày.

Tính khả dụng lâu hơn. Chuyển khoản điện tử gửi vào Tài khoản được thực hiện thông qua Nền tảng có thể mất đến năm (5) ngày làm việc kể từ ngày yêu cầu ban đầu sẽ được thông báo vào ngày thanh toán tiền gửi sau khi tiền đã đến tay chúng tôi.

Tính khả dụng của tiền gửi di động. Chi phiếu được gửi qua dịch vụ RDC không phải tuân theo các yêu cầu về khả năng sẵn có của quỹ theo Quy định CC. Chi phiếu được gửi bằng dịch vụ RDC thường sẽ có sẵn trong Tài khoản của bạn không quá sáu (6) ngày làm việc sau ngày bạn gửi tiền. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không cung cấp tiền theo chính sách chung vì các lý do khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nếu chúng tôi có lý do hợp lý để nghi ngờ khả năng thu được chi phiếu. Thời gian trì hoãn sẽ được tính bằng ngày làm việc kể từ ngày bạn gửi tiền. Nếu khoản tiền gửi của bạn bị từ chối, chúng tôi gửi email thông báo đến bạn vào ngày làm việc đầu tiên sau ngày mà chúng tôi nhận được tiền gửi của bạn. Chúng tôi có quyền thay đổi giới hạn về (các) số tiền và/hoặc số lượng tiền gửi mà bạn chuyển bằng RDC và đôi khi có thể sửa đổi các giới hạn này.

Cách xác định số dư tài khoản và số dư khả dụng của bạn. Để tránh số dư âm và/hoặc Ngân hàng từ chối xử lý giao dịch, cần phải hiểu cách xác định số dư Tài khoản của bạn để tránh không có đủ tiền trong Tài khoản của bạn. Tài khoản của bạn có hai loại số dư: số dư thực tế và số dư khả dụng. Số dư thực tế của bạn phản ánh toàn bộ số tiền gửi vào Tài khoản của bạn cũng như là các giao dịch thanh toán đã được thông báo vào Tài khoản của bạn. Nó không phản ánh những tấm chi phiếu bạn đã viết và vẫn chưa thanh toán hoặc các giao dịch đã được ủy quyền nhưng vẫn đang chờ xử lý. Số dư khả dụng của bạn là số tiền trong Tài khoản có sẵn để bạn sử dụng. Số dư khả dụng của bạn là số dư thực tế của bạn trừ đi: (1) khoản tiền gửi được giữ lại; (2) giữ thẻ ghi nợ hoặc các giao dịch khác được ủy quyền nhưng chưa được thực hiện; và (3) bất kỳ khoản giữ nào khác chẳng hạn như các khoản giữ liên quan đến bát kỳ cam kết nào về tiền trong Tài khoản và mọi yêu cầu về số dư tối thiểu hoặc để tuân thủ quy trình pháp lý. Chúng tôi sử dụng số dư khả dụng của bạn để xác định xem Tài khoản của bạn có đủ tiền để thanh toán các khoản mục hay không, bao gồm chi phiếu và hối phiếu, cũng như giao dịch ACH, thẻ ghi nợ và các giao dịch điện tử khác, nếu có. Các giao dịch đang chờ xử lý và các khoản giữ trên Tài khoản của bạn có thể làm giảm số dư khả dụng của bạn, theo quyết định riêng của chúng tôi. Các giao dịch đang chờ xử lý và khoản tạm giữ cũng có thể khiến Tài khoản của bạn bị rút quá mức trong thời gian giao dịch đang chờ xử lý hoặc lệnh tạm giữ có hiệu lực. bạn có thể kiểm tra số dư có sẵn và số dư thực của mình trên Ứng dụng Nền tảng, tại máy ATM hoặc bằng cách liên hệ dịch vụ khách hàng được nêu trong mục L bên dưới.

Cách giao dịch được thông báo vào Tài khoản của bạn. Có hai loại giao dịch ảnh hưởng đến tài khoản của bạn: ghi có (gửi tiền vào Tài khoản của bạn) và ghi nợ (thanh toán từ Tài khoản của bạn). Điều quan trọng là phải hiểu cách áp dụng từng lại vào Tài khoản của bạn để bạn biết bạn có bao nhiêu tiền và số tiền bạn có sẵn tại bất kỳ thời điểm nào. Phần này giải thích chung về cách thức và thời điểm chúng tôi thông báo giao dịch lên Tài khoản của bạn. Nếu chúng tôi thay đổi những thông lệ này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo Thỏa thuận này. 

a)Tín dụng. Tiền gửi thường được thêm vào tài khoản của bạn khi chúng tôi nhận được chúng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi bạn gửi tiền, toàn bộ số tiền gửi có thể không có sẵn cho bạn tại thời điểm gửi tiền.

b) Ghi nợ. Có một số loại giao dịch ghi nợ. Các giao dịch ghi nợ phổ biến thường được mô tả dưới đây. Có nhiều cách các giao dịch được trình bày để người bán thanh toán và chúng tôi không kiểm soát được thời điểm nhận giao dịch. Chúng tôi nhận được nhiều tệp dữ liệu mỗi ngày từ Cục Dự trữ Liên bang với các giao dịch ACH từ thứ Hai đến thứ Sáu. nếu ngày đó là ngày nghỉ lễ Liên bang được Cục Dự trữ Liên bang công nhận, chúng tôi có thể không nhận hoặc xử lý hồ sơ vào ngày đó. Ví dụ: đối với các giao dịch ACH mà chúng tôi nhận được cùng lúc, tất cả trong cùng một tệp dữ liệu, giao dịch tín dụng ACH được thông báo đầu tiên và giao dịch ghi nợ ACH được thông báo thứ hai theo thứ tự mà chúng tôi nhận được. Ngân hàng thông báo các giao dịch ACH suốt cả ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày lễ liên bang. Giao dịch mua hàng bằng thẻ dựa trên mã PIN là các giao dịch mua hàng sử dụng Thẻ của bạn mà người bán có thể yêu cầu bạn nhập số nhận dạng cá nhân (PIN) tại thời điểm bán. Các giao dịch được xử lý thông qua mạng lưới ghi nợ PIN. các giao dịch này tương tự như giao dịch rút tiền ATM vì tiền thường được trừ khỏi số dư khả dụng của bạn ngay tại thời điểm giao dịch. Tuy nhiên, tùy thuộc vào người bán, giao dịch dựa trên mã PIN có thể không được hiển thị ngay lập tức để thanh toán. Giao dịch mua thẻ dựa trên chữ ký là giao dịch mua hàng bằng Thẻ của bạn được xử lý thông qua mạng dựa trên chữ ký. Thay vì nhập mã PIN, bạn thường ký mua hàng; tuy nhiên, người bán có thể không yêu cầu chữ ký của bạn cho một số giao dịch nhất định. Các giao dịch dựa trên chữ ký như vậy không được biểu thị ngay lập tức để thanh toán. Các giao dịch Chuyển tiền ngay vào Thẻ sẽ được khấu trừ khỏi số dư khả dụng của bạn ngay tại thời điểm giao dịch. 

c) Ủy quyền khoản giữ. Khi bạn giữ dụng Thẻ của mình cho một số giao dịch nhất định, người bán chấp nhận Thẻ của bạn có thể yêu cầu ủy quyền trước cho giao dịch đó và chúng tôi có thể tạm giữ trên Tài khoản của bạn. Đây có thể là trường hợp nơi bạn xuất trình Thẻ của minh để thanh toán tại các nhà hàng, trạm xăng, khách sạn và một số cơ sở bán lẻ khác. Trong một số trường hợp nhất định, một số loại đơn vị chấp nhận thẻ nhất định được phép yêu cầu ủy quyền cho một giao dịch Thẻ với số tiền khác với số tiền của giao dịch thực tế. Khi chúng tôi nhận được yêu cầu ủy quyền từ người bán, chúng tôi không nhận được thông tin để xác định xem yêu cầu đó có bao gồm số tiền thực của một giao dịch, số tiền ước tính hay yêu cầu của người bán có vượt quá số tiền được phép hay không. Mỗi lần giữ sẽ làm giảm số dư khả dụng trong Tài khoản của bạn theo số tiền bị giữ nhưng sẽ không ảnh hưởng đến số dư thực tế của bạn. Trong trường hợp số dư khả dụng trong Tài khoản của bạn (tức là số tiền chưa được giữ) không đủ để thanh toán các khoản được đăng vào Tài khoản của bạn, các giao dịch sẽ bị từ chối. Việc giữ ủy quyền không phải là khoản thanh toán cho một giao dịch được ủy quyền. Giao dịch sau đó được người bán xử lý và gửi cho chúng tôi để thanh toán. Chúng tôi sẽ chỉ thanh toán cho một giao dịch sau khi giao dịch thực tế được biểu thị cho chúng tôi bằng vật chất hoặc điện tử. Điều này có thể xảy ra vài giờ hoặc đôi khi vài ngày sau giao dịch, tùy thuộc vào người bán và bộ xử lý thanh toán của họ. Các yêu cầu thanh toán này được nhận theo thời gian thực trong ngày và được hiển thị lên Tài khoản của bạn khi chúng được nhận. Nhiều giao dịch mua được thực hiện thông qua Internet hoặc với người bán nơi hàng hóa được đặt hàng và giao vào một ngày trong tương lai sẽ tạo ra ủy quyền tại thời điểm mua hàng nhưng giao dịch có thể không được gửi cho chúng tôi để đăng cho đến khi hàng hóa được chuyển đi. Mọi khoản giữ ủy quyền đối với Tài khoản của bạn sẽ được giải phóng sớm hơn: (a) ngày chúng tôi: (i) nhận được giao dịch thực tế, (ii) đăng giao dịch đó lên Tài khoản của bạn để thanh toán và (iii) khớp với ủy quyền đó giao dịch thành giao dịch thực tế; hoặc (b) năm (5) ngày làm việc kể từ ngày chúng tôi cho phép giao dịch. Việc giải phóng khoản giữ sẽ ở dạng ghi có vào Tài khoản của bạn số tiền giữ ban đầu. Tín dụng cho các khoản giữ được giải phóng và các khoản thanh toán cho các giao dịch Thẻ được hiển thị riêng vào Tài khoản của bạn và tín dụng cho bất kỳ khoản giữ cụ thể nào không được sử dụng để thanh toán cho giao dịch cụ thể mà khoản giữ ban đầu được đặt.

H. Tiết lộ chuyển tiền điện tử.

Chuyển khoản điện tử. Nếu được Nền tảng cho phép, bạn có thể bắt đầu chuyển khoản đến và từ Tài khoản của mình như được cung cấp trong mục E và F của Thỏa thuận này. Những yêu cầu này phải được thực hiện thông qua Nền tảng. Trong trường hợp các yêu cầu chuyển khoản điện tử từ tài khoản ngân hàng bên ngoài đến Tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hoàn tất những yêu cầu đó nếu số tiền đang được chuyển từ tài khoản bên ngoài được liên kết của bạn. Tên người nhận thanh toán trên bất kỳ khoản tiền gửi trực tiếp hoặc tín dụng mà chúng tôi nhận được, ngoài việc có số Tài khoản chính xác, khớp với tên chủ Tài khoản đã liên kết với Tài khoản. Bất kỳ khoản tiền gửi nào đã được nhận trong bất kỳ tên nào khác có thể bị trả lại cho người khởi tạo. 

Chuyển khoản ACH ngày hôm sau. Thời gian cuối cùng. Thời gian cuối để lên lịch chuyển khoản ACH vào ngày hôm sau là 4 giờ chiều. Theo giờ chuẩn trung tâm. Bất kỳ giao dịch chuyển khoản ACH ngày hôm sau nào được lên lịch sau thời hạn cuối cùng sẽ được xem như là giao dịch được lên lịch vào ngày làm việc tiếp theo. Trong một số trường hợp, giao dịch có thể bị trì hoãn vì lý do rủi ro hoặc tuân thủ. 

Chuyển khoản ACH trong cùng ngày. Thời gian cuối cùng*.* Thời gian cuối để lên lịch giao dịch chuyển khoản ACH trong cùng ngày (nếu Tài khoản của bạn được cho phép) là 12:30 trưa. Theo giờ chuẩn Trung tâm. Nếu được Nền tảng cho phép, chuyển khoản ACH trong cùng ngày có nghĩa là giao dịch chuyển khoản đó sẽ được thực hiện trong cùng ngày làm việc. Bất kỳ giao dịch chuyển khoản ACH trong cùng ngày nào được lên lịch sau thời gian cuối cùng sẽ được xem như là giao dịch được lên lịch chuyển khoản ACH ngày hôm sau. Trong một số trường hợp, giao dịch có thể bị trì hoãn vì lý do rủi ro hoặc tuân thủ.

Chuyển khoản điện tử sử dụng số Tài khoản của bạn. Nếu được Nền tảng cho phép, bạn có thể ủy quyền cho một bên thứ ba, chẳng hạn như chủ lao động của bạn hoặc cơ quan chính phủ để chuyển tiền đến và từ Tài khoản của bạn bằng cách cung cấp số Tài khoản và số định tuyến của bạn cho bên thứ ba đó. Thông tin Tài khoản của bạn chỉ nên được cung cấp đến bên thứ ba đáng tin cậy được ủy quyền để khởi tạo chuyển tiền điện tử. 

Thẻ ghi nợ và dịch vụ ATM. Thẻ của bạn có thể được sử dụng để mua hàng tại các điểm bán hàng và/hoặc rút tiền tại ATM.

Các loại chuyển khoản điện tử có sẵn. Nếu được Nền tảng cho phép, bạn có thể sắp xếp với một bên thứ ba khác để gửi tiền điện tử một lần hoặc định kỳ trực tiếp vào Tài khoản của bạn. Nếu được Nền tảng cho phép, bạn có thể sắp xếp với một bên thứ ba để thực hiện các khoản phí một lần hoặc định kỳ vào Tài khoản của bạn để thanh toán hóa đơn. 

Giới hạn về chuyển khoản, số tiền và tần suất. Quyền của bạn theo Thỏa thuận này để thực hiện chuyển tiền điện tử phải tuân theo giới hạn tần suất và số tiền đô-la được thiết lập trong mục E và F của Thỏa thuận này. 

Quyền nhận tài liệu chuyển tiền điện tử. Giao dịch chuyển tiền điện tử của bạn 

Thông báo về số tiền thay đổi. Nếu bạn đã lên lịch chuyển khoản định kỳ từ Tài khoản của mình thông qua Nền tảng hoặc bằng cách ủy quyền cho bên thứ ba ghi nợ Tài khoản của bạn, các khoản thanh toán thông thường này có thể khác nhau về số tiền và nếu có, người mà bạn sẽ thanh toán sẽ cho bạn biết, mười (10) ngày trước mỗi lần thanh toán, thời điểm thực hiện và số tiền sẽ là bao nhiêu. (Thay vào đó, bạn có thể chọn chỉ nhận thông báo này khi khoản thanh toán trước đó hoặc khi số tiền nằm ngoài giới hạn nhất định mà bạn đã đặt.)

Quyền ngừng thanh toán các thủ tục và chuyển khoản được ủy quyền trước. Nếu bạn đã lên lịch chuyển khoản một lần hoặc định kỳ qua Nền tảng, bạn có thể dừng hoặc hủy chuyển khoản đó bằng cách thực hiện theo các quy trình được xác định tại đây. Để dừng chuyển khoản mà bạn đã thực hiện thông qua Ứng dụng nền tảng, một lần hoặc định kỳ, hãy sử dụng Ứng dụng nền tảng để hủy khoản thanh toán đó hoặc liên hệ với Nền tảng theo thông tin liên hệ dịch vụ khách hàng nêu trong mục L bên dưới để yêu cầu hủy chuyển khoản. Để dừng giao dịch chuyển khoản một lần hoặc định kỳ mà bạn đã ủy quyền cho bên thứ ba ghi nợ từ Tài khoản, vui lòng liên hệ với bên thứ ba đó để yêu cầu hủy khoản thanh toán. Bạn cũng có thể liên hệ với Nền tảng theo thông tin liên hệ dịch vụ khách hàng được nêu trong mục L bên dưới để yêu cầu dừng thanh toán. Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi để dừng chuyển khoản một lần hoặc định kỳ mà bạn đã thực hiện thông qua Ứng dụng nền tảng hoặc bạn đã ủy quyền cho bên thứ ba ghi nợ từ Tài khoản, yêu cầu dừng chuyển khoản của bạn phải được nhận ít nhất ba (3 ) ngày làm việc trước khi chuyển khoản dự kiến diễn ra. Về thanh toán định kỳ, bạn nên chỉ định xem bạn muốn dừng một khoản thanh toán định kỳ hay tất cả các khoản thanh toán định kỳ. Nếu bạn không chỉ định, tất cả các khoản thanh toán định kỳ có thể bị dừng. Bạn phải chỉ định tên của người nhận thanh toán, số tiền thanh toán và ngày thanh toán. Đối với các khoản chuyển tiền định kỳ mà bạn đã thực hiện thông qua Ứng dụng Nền tảng, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về những tổn thất hoặc thiệt hại của bạn nếu bạn yêu cầu ngừng thanh toán ít nhất ba (3) ngày làm việc trước khi quá trình chuyển khoản được lên lịch diễn ra và chúng tôi không ngừng thanh toán. Trong trường hợp ủy quyền nợ định kỳ của bên thứ ba, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để dừng một khoản thanh toán định kỳ. Để dừng tất cả các khoản thanh toán trong tương lai theo ủy quyền định kỳ của bên thứ ba, bạn phải đưa ra yêu cầu bằng miệng ban đầu (nếu bằng miệng) bằng văn bản và gửi cho chúng tôi trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày bạn có yêu cầu bằng miệng đầu tiên. Nếu không nhận được thông báo ngừng thanh toán bằng văn bản ít nhất mười bốn (14) ngày trước khi khoản thanh toán trong tương lai dự kiến diễn ra, chúng tôi sẽ tôn trọng khoản thanh toán đó và tất cả các khoản thanh toán khác trong tương lai như được ủy quyền ban đầu mà không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn.

Trách nhiệm pháp lý của bạn đối với các giao dịch chuyển khoản trái phép. Bạn nên liên hệ với chúng tôi thông qua Nền tảng, bằng cách gọi +1 (929) 203-5972 (USA), +54 11 5984 4190 (Argentina), +55 (11) 4673-2043 (Brazil), +56 44 221 2362 (Chile), +57 601 5086222 (Colombia), +52 55 4163 9217 (Mexico), +8412032716 (Vietnam) hoặc gửi email đến support@grabrfi.com nếu bạn cho rằng số Tài khoản, Thẻ hoặc mã PIN của mình đã bị đánh cắp hoặc nếu bạn cho rằng một ai đó đã chuyển chuyển tiền hoặc có thể chuyển tiền từ Tài khoản của bạn hoặc sử dụng Thẻ của bạn mà không được phép. Gọi điện thoại là cách tốt nhất để giảm thiểu những tổn thất có thể xảy ra. Bạn có thể mất toàn bộ số tiền trong Tài khoản của mình.

Nếu bạn thông báo cho chúng tôi trong vòng hai (2) ngày sau khi bạn biết về việc mất hoặc bị đánh cắp số Tài khoản, Thẻ hoặc mã PIN hoặc các truy cập trái phép khác vào Tài khoản của bạn, bạn có thể mất không quá 50 USD nếu ai đó sử dụng Tài khoản hoặc Thẻ của bạn mà không có sự cho phép của bạn. Nếu bạn KHÔNG thông báo cho chúng tôi trong vòng hai (2) ngày sau khi bạn biết về việc mất hoặc bị đánh cắp số Tài khoản, Thẻ hoặc mã PIN của bạn hoặc truy cập trái phép khác vào Tài khoản của bạn và chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có thể đã ngăn ai đó sử dụng Thẻ hoặc Tài khoản của bạn mà không có sự cho phép của bạn nếu bạn đã thông báo cho chúng tôi, bạn có thể mất tới 500 USD. 

Nếu bảng sao kê của bạn hiển thị các giao dịch mà bạn không thực hiện, bao gồm cả những giao dịch được thực hiện bởi việc sử dụng số Tài khoản, Thẻ hoặc mã PIN của bạn, hãy thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi trong vòng sáu mươi (60) ngày sau khi nhận được nhận bảng sao kê, bạn có thể không lấy lại được bất kỳ số tiền nào mà bạn đã mất sau sáu mươi (60) ngày nếu chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi đã ngăn ai đó thực hiện việc lấy tiền nếu bạn đã thông báo cho chúng tôi kịp thời. Nếu có lý do chính đáng (chẳng hạn như một chuyến đi dài hoặc nằm viện) khiến bạn không thể thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ gia hạn thời gian cho bạn. 

Lỗi và tranh chấp. Nếu bạn cho rằng bảng sao kê của mình bị sai hoặc nếu bạn cần thêm thông tin về một giao dịch được liệt kê trên đó, vui lòng liên hệ chúng tôi thông qua Nền tảng tại số điện thoại +1 (929) 203-5972 (USA), +54 11 5984 4190 (Argentina), +55 (11) 4673-2043 (Brazil), +56 44 221 2362 (Chile), +57 601 5086222 (Colombia), +52 55 4163 9217 (Mexico), +8412032716 (Vietnam) hoặc gửi email đến support@grabrfi.com. Bạn phải báo cáo bất kỳ lỗi nào trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày chúng tôi cung cấp cho bạn trên Ứng dụng Nền tảng bảng sao kê ĐẦU TIÊN về việc xuất hiện vấn đề hay sự cố. Bạn nên cung cấp thông tin chính xác cho chúng tôi để điều tra lỗi hoặc giao dịch trái phép, bao gồm ít nhất tên và số tài khoản của bạn, ngày thực hiện giao dịch và số tiền của giao dịch đó. Nếu bạn gọi cho chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi khiếu nại hoặc thắc mắc bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày làm việc.

Chúng tôi sẽ xác định xem có xảy ra lỗi hay không trong vòng mười (10) ngày làm việc sau khi chúng tôi nhận được phản hồi từ bạn và sẽ khắc phục mọi lỗi ngay lập tức. Nếu chúng tôi cần thêm thời gian, chúng tôi có thể mất tới bốn mươi lăm (45) ngày để điều tra khiếu nại hoặc thắc mắc của bạn. Nếu chúng tôi quyết định sử dụng thêm thời gian này, chúng tôi sẽ ghi có vào Tài khoản của bạn số tiền mà bạn cho là có sai sót trong vòng mười (10) ngày làm việc, để bạn có thể sử dụng số tiền đó trong thời gian cần thiết để hoàn tất việc điều tra.

Nếu Tài khoản của bạn được mở ít hơn ba mươi (30) ngày trước ngày xảy ra lỗi đáng ngờ, chúng tôi có thể kéo dài thời gian mười (10) ngày làm việc lên hai mươi (20) ngày làm việc trước khi ghi có vào Tài khoản của bạn. 

Nếu Tài khoản của bạn được mở ít hơn ba mươi (30) ngày trước ngày xảy ra lỗi đáng ngờ, lỗi xảy ra do giao dịch thẻ ghi nợ tại điểm bán hàng hoặc được thực hiện ở nước ngoài, chúng tôi có thể gia hạn thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày lên chín mươi (90) ngày để điều tra khiếu nại hoặc thắc mắc của bạn. 

Nếu chúng tôi yêu cầu bạn gửi khiếu nại hoặc thắc mắc bằng văn bản và bạn không cung cấp khiếu nại hoặc thắc mắc đó trong vòng mười (10) ngày làm việc, chúng tôi sẽ không ghi có vào Tài khoản của bạn. 

Bạn sẽ không được thông báo kết quả của việc điều tra trong vòng ba (3) ngày làm việc sau khi việc điều tra của chúng tôi hoàn tất. Nếu chúng tôi quyết định không có lỗi sai, chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời giải thích qua email hoặc bằng cách cung cấp giải thích đó qua Ứng dụng nền tảng. Bạn có thể lấy bản sao kê của tài liệu điều tra bằng cách gọi tới Nền tảng theo số +1 (929) 203-5972 (USA), +54 11 5984 4190 (Argentina), +55 (11) 4673-2043 (Brazil), +56 44 221 2362 (Chile), +57 601 5086222 (Colombia), +52 55 4163 9217 (Mexico), +8412032716 (Vietnam) hoặc gửi email đến support@grabrfi.com.

Trách nhiệm của chúng tôi đối với việc không hoàn thành giao dịch. Nếu chúng tôi không hoàn tất việc chuyển tiền đến hoặc từ Tài khoản của bạn đúng thời hạn hoặc đúng số tiền theo Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm về những tổn thất hoặc thiệt hại của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ giao dịch chuyển tiền không thành công nào nếu: 

(1)Không phải do lỗi của chúng tôi mà bạn không có đủ tiền trong Tài khoản để thực hiện giao dịch; 

(2) Người bán từ chối chấp nhận giao dịch;

(3) ATM hoặc thiết bị không có đủ tiền mặt hoặc không hoạt động bình thường;

(4)Nếu thiết bị đầu cuối điện tử nơi bạn đang thực hiện giao dịch không hoạt động bình thường và bạn biết về vấn đề này khi thực hiện giao dịch;

(5) Người bán yêu cầu ủy quyền số tiền lớn hơn số tiền mua; 

(6) Quyền truy cập vào Thẻ, Tài khoản của bạn hoặc tài khoản liên kết của bạn đã bị chặn sau khi bạn báo cáo Thẻ, số Tài khoản hoặc số tài khoản được liên kết bị mất hoặc bị đánh cắp; 

(7) Có một khoản tiền giữ lại hoặc tiền của bạn phải tuân theo đến quy trình pháp lý hoặc hành chính hoặc các trở ngại khác hạn chế việc sử dụng chúng; 

(8) Chúng tôi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu là trái phép; 

(9) Chúng tôi đã nhận được thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác từ người thanh toán hoặc người được thanh toán bên thứ ba; 

(10 Nếu các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (chẳng hạn như hỏa hoạn, lũ lụt hoặc lỗi máy tính hoặc liên lạc) ngăn cản việc hoàn tất giao dịch, bất chấp các biện pháp phòng ngừa hợp lý mà chúng tôi đã thực hiện; hoặc 

(11). Nếu có các trường hợp ngoại lệ khác được nên trong Thỏa thuận này hoặc theo quy định của pháp luật.

Ngày làm việc. Vì mục đích của những tiết lộ này, ngày làm việc của chúng tôi là từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. ngày lễ liên bang không được bao gồm. 

Bảo mật. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin cho bên thứ ba về Tài khoản của bạn hoặc các giao dịch chuyển khoản bạn thực hiện: (i) khi cần thiết để hoàn tất chuyển khoản, (ii) để xác minh sự tồn tại và điều kiện của Tài khoản của bạn đối với bên thứ ba, chẳng hạn như tín dụng văn phòng hoặc thương gia; (iii) để tuân thủ lệnh của cơ quan chính phủ hoặc tòa án; hoặc (iv) nếu bạn cho phép chúng tôi bằng văn bản.

I. Dịch vụ chuyển khoản ngân hàng. 

Chuyển tiền điện tử thông qua Chuyển khoản ngân hàng. Nếu được Nền tảng cho phép, bạn có thể thực hiện chuyển khoản đến và từ Tài khoản của bạn thông qua chuyển khoản ngân hàng được cung cấp tại mục E và F của Thỏa thuận này. Trong trường hợp yêu cầu chuyển khoản điện tử từ một tài khoản ngân hàng bên ngoài đến Tài khoản của bạn, chúng tôi sẽ hoàn tất những yêu cầu như vậy nếu tiền đang được chuyển từ tài khoản bên ngoài được liên kết của bạn. Tuân thủ theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, bạn ủy quyền cho Ngân hàng và Ngân hàng đồng ý tôn trọng, thực hiện và tính phí vào Tài khoản tất cả các yêu cầu chuyển tiền mà bạn thực hiện thông qua Nền tảng. Bộ luật Thương mại Thống nhất (“UCC”) bao gồm các điều khoản liên quan đến chuyển khoản ngân hàng. Các điều khoản xác định các điều khoản sau: chuyển tiền, lệnh thanh toán và người thụ hưởng. Các thuật ngữ được sử dụng ở đây vì chúng được định nghĩa trong Điều 4A của UCC có tiêu đề “Chuyển tiền” được Bang Oklahoma thông qua. Nói chung, chuyển tiền là quá trình thực hiện các lệnh thanh toán dẫn đến việc thanh toán cho người thụ hưởng. Lệnh thanh toán là tập hợp các hướng dẫn được cung cấp cho ngân hàng để chuyển tiền. Người thụ hưởng là người hoặc doanh nghiệp đã nhận được khoản thanh toán. Bạn có thể gửi yêu cầu chuyển khoản ngân hàng nội địa Hoa Kỳ thông qua Nền tảng. Yêu cầu chuyển khoản sẽ không được chấp nhận thông qua bất kỳ phương tiện nào khác. Các khoản chuyển khoản ngân hàng nội địa Hoa Kỳ đến Tài khoản sẽ được Ngân hàng xử lý. Chuyển khoản ngân hàng đề cập đến việc chuyển tiền thông qua Dịch vụ Quỹ Fedwire® của Ngân hàng Dự trữ Liên bang hoặc các phương tiện khác. Chuyển khoản ngân hàng không bao gồm chuyển khoản ACH. Đối với chuyển khoản ngân hàng đi, một khoản phí sẽ được tính vào Tài khoản được liên kết hoặc khởi tạo chuyển khoản ngân hàng đi đối với chuyển khoản ngân hàng đi. Thông tin về lệ phí có thể được tìm thấy dưới đây.

Xác minh các yêu cầu chuyển khoản. Yêu cầu chuyển tiền ngân hàng sẽ được xử lý nếu yêu cầu đó tuân thủ các thủ tục xác minh và bảo mật của Ngân hàng. Bạn phải đăng nhập vào Nền tảng và vượt qua xác thực hai yếu tố để gửi yêu cầu chuyển khoản ngân hàng, đồng thời đồng ý tuân thủ mọi quy trình bảo mật khác mà Ngân hàng áp dụng hiện tại hoặc trong tương lai để bắt đầu yêu cầu chuyển khoản ngân hàng. Bạn đồng ý rằng bất kỳ yêu cầu chuyển khoản ngân hàng nào hoặc yêu cầu sửa đổi hoặc hủy yêu cầu chuyển khoản ngân hàng, như được mô tả bên dưới, được thực hiện theo các thủ tục xác minh và bảo mật của Ngân hàng, sẽ được coi là chỉ thị cuối cùng của bạn, cho dù bạn có ủy quyền hay không, và bạn sẽ phải thanh toán cho Ngân hàng và Ngân hàng được phép tính phí vào Tài khoản đối với bất kỳ giao dịch chuyển khoản ngân hàng nào như vậy. 

Tính đầy đủ của các thủ tục xác minh và bảo mật. Bạn thừa nhận rằng các quy trình xác minh và bảo mật của Ngân hàng sẽ không phát hiện ra lỗi trong quá trình truyền tải hoặc nội dung của chỉ thị chuyển khoản ngân hàng và đồng ý tự chịu trách nhiệm về việc phát hiện và xác định bất kỳ lỗi nào và thông báo cho Ngân hàng về lỗi đó như được mô tả bên dưới. Bạn đồng ý rằng các thủ tục xác minh và bảo mật của Ngân hàng do Ngân hàng triển khai tùy từng thời điểm là hợp lý về mặt thương mại và bạn sẽ bị ràng buộc bởi bất kỳ chỉ thị chuyển khoản ngân hàng nào được đưa ra dưới tên của bạn và được Ngân hàng chấp nhận theo các thủ tục đó. 

Thủ tục yêu cầu chuyển khoản ngân hàng và độ chính xác. Tất cả các yêu cầu chuyển khoản phải tuân thủ các thủ tục của Ngân hàng và có thể được Ngân hàng sửa đổi tùy từng thời điểm. Các thủ tục bao gồm phương thức gửi yêu cầu chuyển khoản và thời gian kết thúc. Bạn hiểu tính chính xác của số tài khoản/số định tuyến/chuyển tuyến được liên kết với một tổ chức tài chính (“FI”) và số tài khoản của người nhận chuyển khoản ngân hàng, tức là người thụ hưởng, là rất quan trọng. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng FI của Ngân hàng và người thụ hưởng chỉ có thể dựa vào số tài khoản/số định tuyến/chuyển tuyến hoặc số nhận dạng tương tự được cung cấp trong yêu cầu chuyển khoản ngân hàng để xác định (a) người thụ hưởng và (b) FI của người thụ hưởng. Bạn phải thanh toán cho Ngân hàng và Ngân hàng được phép tính phí vào Tài khoản đối với mọi giao dịch chuyển khoản ngân hàng do Ngân hàng thực hiện theo yêu cầu của bạn bằng cách sử dụng số tài khoản/số định tuyến/số chuyển tuyến đó hoặc các số nhận dạng tương tự của người thụ hưởng đó, Ngân hàng sẽ và được ủy quyền thực hiện thanh toán trên cơ sở số nhận dạng đó, thậm chí nếu điều đó dẫn đến việc một người thụ hưởng hoặc FI khác với người được bạn chỉ định đích danh sẽ được thanh toán. Nếu bạn gửi cho chúng tôi lệnh thanh toán có sai sót dưới bất kỳ hình thức nào, bạn đồng ý thanh toán số tiền của lệnh đó cho dù lỗi đó có được phát hiện bằng bất kỳ quy trình bảo mật nào mà chúng tôi sử dụng hay không.

Thời điểm yêu cầu chuyển khoản; có đủ tiền. Bất kể bạn hoàn thành yêu cầu chuyển khoản ngân hàng thông qua Nền tảng vào thời gian hay ngày nào, giờ làm việc của bộ phận chuyển khoản ngân hàng của Ngân hàng sẽ xác định thời điểm yêu cầu chuyển khoản ngân hàng được xử lý. Giờ làm việc và thời gian giới hạn có thể được Ngân hàng sửa đổi tùy từng thời điểm. Các yêu cầu chuyển khoản ngân hàng nhận được vào ngày không làm việc hoặc sau giờ làm việc sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo. Ngân hàng không bắt buộc phải thực hiện vào ngày nhận được yêu cầu chuyển khoản ngân hàng nếu yêu cầu được nhận sau giờ làm việc hoặc Ngân hàng không thể thực hiện yêu cầu chuyển khoản ngân hàng một cách hợp lý trong giờ làm việc đó. Ngân hàng không được ủy quyền sử dụng bất kỳ phương tiện nào để chuyển tiền mà Ngân hàng cho là phù hợp. Ngân hàng không bắt buộc phải thực hiện các yêu cầu chuyển khoản ngân hàng, trừ khi bạn có số dư Tài khoản thực tế và cuối cùng đã thu đủ tiền để trang trải cho số tiền chuyển khoản ngân hàng và các khoản phí sẽ được tính vào Tài khoản. Nếu, vì các tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, Ngân hàng bị trì hoãn vượt quá giới hạn yêu cầu chuyển khoản ngân hàng, thời gian hành động sẽ được kéo dài trong khoản thời gian cần thiết để hoàn thành hành động, nếu Ngân hàng thực hiện trách nhiệm đó, tùy hoàn cảnh yêu cầu. 

Xử lý các yêu cầu chuyển khoản, sửa đổi, thu hồi và sai lệch. Bạn có thể yêu cầu Ngân hàng sửa đổi hoặc hủy bất kỳ chuyển khoản ngân hàng hoặc chỉ thị liên quan nào, tùy thuộc vào việc xác thực bằng cách sử dụng các thủ tục nêu trên và Ngân hàng sẽ nỗ lực hết sức để tuân thủ yêu cầu đó nếu yêu cầu được đưa ra vào thời điểm và theo cách thức phù hợp với yêu cầu của bạn. cho Ngân hàng cơ hội hợp lý để thực hiện yêu cầu trước khi thực hiện chuyển khoản ngân hàng hoặc thực hiện chỉ dẫn như bạn yêu cầu ban đầu; tuy nhiên, với điều kiện là bạn đồng ý rằng Ngân hàng sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không có trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc chậm trễ trong việc xử lý hoặc hoàn thành yêu cầu chuyển khoản ngân hàng hoặc do Ngân hàng không thể thực hiện sửa đổi hoặc hủy bỏ chuyển khoản được yêu cầu vì bất kỳ lý do gì. yêu cầu chuyển nhượng. Nếu bạn yêu cầu Ngân hàng thu hồi số tiền mà Ngân hàng đã chuyển theo yêu cầu chuyển khoản ngân hàng, Ngân hàng có thể cố gắng thực hiện việc đó theo quyết định riêng của mình, nhưng Ngân hàng sẽ không có nghĩa vụ yêu cầu thu hồi bất kỳ khoản tiền nào. Nếu Ngân hàng đưa ra yêu cầu cố gắng thu hồi tiền, Ngân hàng sẽ thực hiện hành động mà Ngân hàng cho là hợp lý trong các trường hợp, chẳng hạn như gửi yêu cầu đảo ngược việc chuyển tiền tới bất kỳ tổ chức tài chính nào đã nhận số tiền đó. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, Ngân hàng sẽ không được coi là đã bảo đảm hoặc đảm bảo bằng cách khác về việc thu hồi bất kỳ phần nào của số tiền được chuyển cũng như không chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ số tiền nào được chuyển trước khi Ngân hàng nhận được và có thời gian hành động theo yêu cầu sửa đổi hoặc hủy bỏ  yêu cầu chuyển khoản.

Nhiệm vụ của Ngân hàng. Các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ngân hàng đối với chuyển khoản ngân hàng được quy định cụ thể trong đoạn này. Ngân hàng sẽ thực hiện cùng một mức độ thận trọng và toàn quyền khi thực hiện theo chỉ thị chuyển tiền bằng điện tử như Ngân hàng thường thực hiện trong việc chuyển tiền bằng điện tử cho tài khoản của chính mình; TUY NHIÊN, VỚI ĐIỀU KIỆN, NGÂN HÀNG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ LỖI SỰ PHÁN QUYẾT HOẶC BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO THỰC HIỆN HOẶC BỎ QUA ĐƯỢC NGÂN HÀNG THỰC HIỆN NGOẠI TRỪ SỰ CẨN THẬN HOẶC CỐ ĐỊNH SAI LẦM. Mọi yêu cầu bồi thường của bạn phải được lập thành văn bản và được Nền tảng tiếp nhận theo địa chỉ email support@grabrfi.com trong thời gian hợp lý, không quá mười bốn (14) ngày kể từ ngày giao dịch làm cơ sở cho yêu cầu bồi thường. 

Lệ phí. [A một khoản phí 15 USD sẽ được  tính cho mỗi yêu cầu chuyển khoản ngân hàng gửi đi đến Tài khoản được liên kết hoặc khởi tạo chuyển khoản ngân hàng đi. Phí cũng có thể được đánh giá bởi (các) tổ chức tài chính nhận và/hoặc người thụ hưởng đối với chuyển khoản ngân hàng bị trả lại do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác khiến tiền không được áp dụng vào tài khoản người thụ hưởng. (Các) khoản phí có thể thay đổi và sẽ được (các) tổ chức tài chính tính (các) khoản phí đó khấu trừ từ số tiền được trả lại vào Tài khoản.]

Tuân thủ pháp luật. Bằng việc sử dụng dịch vụ chuyển khoản ngân hàng, bạn tuyên bố rằng (a) bạn không sống ở quốc gia chịu sự trừng phạt của chính phủ Hoa Kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn ở khu vực Crimea của Ukraine, Cuba, Iran, Bắc Triều Tiên hoặc Syria hoặc các quốc gia bị Hoa Kỳ cấm vận khác, (b) bạn không phải là cá nhân, nhóm hoặc tổ chức đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là Quốc gia bị chỉ định đặc biệt (SDN) hoặc ở một quốc gia “hỗ trợ khủng bố”, (c) bạn được ủy quyền theo quy định của liên bang Hoa Kỳ, luật pháp tiểu bang và địa phương để thực hiện các giao dịch tài chính với Ngân hàng, (d) bạn không phải chịu lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và (e) bạn sẽ không sử dụng Tài khoản hoặc bất kỳ dịch vụ nào do Ngân hàng cung cấp để hỗ trợ thanh toán, trực tiếp hoặc gián tiếp, cho quốc gia, cá nhân, nhóm hoặc tổ chức bị trừng phạt. Ngân hàng thực thi mạnh mẽ các luật và quy định do OFAC ban hành và theo các quy tắc của OFAC, Ngân hàng có quyền: (i) kiểm tra tên của khách hàng hiện tại và khách hàng mới dựa trên cơ sở dữ liệu của OFAC và (ii) chặn và/hoặc từ chối các giao dịch cho đến khi Ngân hàng thực hiện. hài lòng rằng bạn hoặc bất kỳ bên nhận chuyển khoản ngân hàng nào không phải chịu lệnh trừng phạt của OFAC.

Giờ hoạt động và thời hạn cuối cùng. Bộ phận chuyển khoản ngân hàng được mở cửa từ 9h và được xử lý trong cùng ngày làm việc. Tiền từ chuyển khoản ngân hàng đến sẽ có sẵn vào ngày khoản tiền gửi được áp dụng vào Tài khoản. Chuyển khoản ngân hàng không được xử lý vào cuối tuần hoặc ngày lễ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang. 

Chuyển tiền gửi. Tất cả các giao dịch chuyển khoản quốc tế sẽ được chúng tôi định tuyến thông qua một trong các tổ chức tài chính đại lý của chúng tôi. Chuyển khoản ngân hàng không thể được gửi trực tiếp đến các tổ chức tài chính ở một quốc gia không phải là Hoa Kỳ. Chuyển khoản ngân hàng nội địa sẽ chỉ thanh toán bằng Đô la Mỹ. Chuyển khoản quốc tế có thể bằng ngoại tệ nếu được chấp nhận theo quyết định riêng của chúng tôi. Bạn sẽ có trách nhiệm đảm bảo rằng có sẵn ngoại tệ phù hợp và có thể nhận được thông qua chúng tôi. Chuyển tiền quốc tế được coi là Chuyển tiền theo Quy tắc chuyển tiền của Hoa Kỳ và yêu cầu bạn phải cung cấp một số quyền tiết lộ, hủy bỏ và tranh chấp nhất định tại thời điểm mỗi lần chuyển tiền quốc tế được yêu cầu. Các yêu cầu và thời hạn của Quy tắc chuyển tiền sẽ thay thế mọi yêu cầu tiết lộ, hủy bỏ hoặc tranh chấp mâu thuẫn được nêu trong Thỏa thuận này.

Các điều khoản đặc biệt trong quy định E của Cục bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng liên bang chi phối một số giao dịch quốc tế điện tử gửi đi do người tiêu dùng thực hiện và được định nghĩa là “Chuyển tiền”. Được bao gồm trong định nghĩa Chuyển tiền là việc chuyển tiền bằng điện tử từ Tài khoản của bạn mà chúng tôi có thể cho phép bạn thực hiện theo Thỏa thuận này đến các bên thứ ba có trụ sở hoặc có tài khoản ở bên ngoài Hoa Kỳ. Trong số những điều khác, điều này có nghĩa là khi bạn yêu cầu chuyển khoản : (1) Bạn sẽ nhận được thông tin tiết lộ cụ thể về chi tiết của giao dịch chuyển khoản được yêu cầu trước khi bạn được phép hoàn tất việc chuyển khoản. (2) Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một biên nhận đặc biệt có chứa thông tin bổ sung sau khi bạn thực hiện chuyển khoản. (3) Bạn có một số quyền hủy và hoàn tiền nhất định liên quan đến các khoản chuyển khoản này nếu bạn thay đổi ý định của mình trong vòng 30 phút sau khi thực hiện thanh toán và số tiền chưa được nhận hoặc gửi vào tài khoản người nhận. Những quyền này được tóm tắt ngắn gọn dưới đây. (5) Một số điều khoản của Thỏa thuận này giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đến bạn hoặc khiến bạn phải chịu trách nhiệm về các tổn thất trong nhiều trường hợp khác nhau, không áp dụng và thay vào đó, trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm khác của chúng tôi hoặc của bạn sẽ được điều chỉnh bởi các quy tắc Chuyển tiền theo Quy định E. Quy định chuyển tiền theo Quy định E cung cấp quy định rằng nếu bạn cung cấp cho chúng tôi số tài khoản hoặc số nhận dạng tổ chức người nhận không chính xác, bạn có thể mất số tiền chuyển khoản. (6) Có thể các điều khoản của Thỏa thuận này không nhất quán với một số quyền hoặc trách nhiệm nhất định của bạn hoặc chúng tôi theo quy định Chuyển tiền theo Quy định E. Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào như vậy, Quy định E sẽ kiểm soát và Thỏa thuận này sẽ được coi là sửa đổi để nhất quán với quy tắc Chuyển tiền mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ điều khoản n ào khác của Thỏa thuận. 

Nếu bạn muốn hủy Chuyển tiền: bạn có quyền hủy Chuyển tiền và được hoàn lại toàn bộ số tiền đã thanh toán cho chúng tôi. Để hủy, bạn phải liên hệ GrabrFi tại +1 (929) 203-5972 (USA), +54 11 5984 4190 (Argentina), +55 (11) 4673-2043 (Brazil), +56 44 221 2362 (Chile), +57 601 5086222 (Colombia), +52 55 4163 9217 (Mexico), +8412032716 (Vietnam) trong vòng 30 phút kể từ khi thực hiện thanh toán chuyển tiền. Khi bạn liên hệ với chúng tôi, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin để giúp chúng tôi xác minh giao dịch chuyển khoản mà bạn muốn hủy, bao gồm số tiền và địa điểm gửi tiền. Chúng tôi sẽ hoàn lại số tiền của bạn trong vòng ba ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu hủy giao dịch chuyển khoản, miễn là tiền chưa được nhận hoặc gửi vào tài khoản người nhận. 

Nếu bạn cho rằng đã xảy ra lỗi hoặc sự cố với Chuyển tiền: (1) Gọi cho chúng tôi tại số +1 (929) 203-5972 (USA), +54 11 5984 4190 (Argentina), +55 (11) 4673-2043 (Brazil), +56 44 221 2362 (Chile), +57 601 5086222 (Colombia), +52 55 4163 9217 (Mexico), +8412032716 (Vietnam); hoặc (2) Gửi email cho chúng tôi tại support@grabrfi.com. Bạn phải liên hệ cho chúng tôi trong vòng 180 ngày kể từ ngày chúng tôi hứa rằng tiền sẽ được chuyển đến người nhận. Khi bạn làm điều đó, hãy cho chúng tôi biết: 

(1) Tên và số điện thoại hoặc địa chỉ của bạn;

(2) Lỗi hoặc vấn đề với việc chuyển khoản và tại sao bạn tin rằng đã xảy ra lỗi hoặc vấn đề; 

(3) Tên của người nhận tiền và nếu bạn biết tên, số điện thoại hoặc địa chỉ của anh ấy hoặc cô ấy; 

(4) Số tiền USD của chuyển khoản; và

(5) Mã code xác nhận hoặc số giao dịch. 

Chúng tôi sẽ xác định nếu có lỗi đã xảy ra trong vòng 90 ngày sau khi bạn liên hệ chúng tôi và chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa mọi lỗi. Chúng tôi sẽ cho bạn biết kết quả trong vòng ba ngày làm việc sau khi hoàn tất quá trình điều tra. Nếu chúng tôi quyết định rằng không có lỗi, chúng tôi sẽ gửi bạn lời giải thích bằng văn bản. Bạn có thể yêu cầu bảng sao của bất kỳ tài liệu nào mà chúng tôi đã sử dụng trong quá trình điều tra. 

Xin lưu ý rằng, do chúng tôi sử dụng hệ thống chuyển tiền thương mại để gửi các loại Chuyển tiền này nên chúng không được phân loại là “Chuyển tiền điện tử” theo Quy định E, và do đó, các thông tin tiết lộ bổ sung được nêu trong Thỏa thuận này dưới tiêu đề “Tiết lộ chuyển tiền điện tử” không áp dụng. Cũng xin lưu ý rằng chuyển tiền nội địa trong Hoa Kỳ (cả chuyển đi và chuyển đến) và chuyển tiền quốc tế vào Tài khoản của bạn không phải tuân theo các quy tắc chuyển tiền của Quy định E, và hơn nữa, chúng không phải tuân theo tiết lộ “Tiết lộ về chuyển tiền điện tử”. 

J. Thông tin bổ sung liên quan đến Thẻ.

Thẻ ghi nợ. Nếu được Nền tảng cho phép, bạn có thể sử dụng một thẻ để truy cập hoặc sử dụng tiền trong Tài khoản của bạn. Thẻ là thẻ ghi nợ sẽ cho phép bạn có quyền truy cập vào Tài khoản của mình để thực hiện chuyển tiền điện tử. Bạn phải kích hoạt Thẻ của mình trước khi sử dụng. Bạn có thể kích hoạt thẻ bằng cách truy cập vào Ứng dụng Nền tảng. Bạn chịu trách nhiệm về tất cả các giao dịch được ủy quyền được thực hiện và các khoản phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ. Nếu bạn cho phép người khác có quyền truy cập vào Thẻ hoặc thông tin xác thực Thẻ của bạn, chúng tôi sẽ coi việc này như thể bạn đã cho phép việc sử dụng đó và bạn sẽ có trách nhiệm về pháp lý tất cả các giao dịch và phí phát sinh bởi những người đó. Nếu bạn cần thay thế Thẻ của mình vì bất kỳ lý do gì, vui lòng hủy kích hoạt Thẻ bằng cách thông báo cho chúng tôi thông qua trang web Nền tảng và/hoặc ứng dụng di động, bằng việc gọi qua Nền tảng tại số +1 (929) 203-5972 (USA), +54 11 5984 4190 (Argentina), +55 (11) 4673-2043 (Brazil), +56 44 221 2362 (Chile), +57 601 5086222 (Colombia), +52 55 4163 9217 (Mexico), +8412032716 (Vietnam), hoặc gửi email đến Nền tảng tại support@grabrfi.com.

Ngày hết hạn. Ngày hết hạn của Thẻ được ghi ở mặt sau của Thẻ. Bạn đồng ý ký vào mặt sau của Thẻ ngay khi nhận được. Thẻ là tài sản của chúng tôi và phải được giao lại cho chúng tôi hoặc bị loại bỏ theo yêu cầu. Thẻ là thẻ ghi nợ. Thẻ không phải là thẻ tín dụng. Thẻ không thể chuyển nhượng được và có thể bị hủy hoặc bị thu hồi bất cứ lúc nào mà không phải thông báo trước theo luật hiện hành. Chúng tôi có thể từ chối xử lý bất kỳ giao dịch nào mà chúng tôi tin rằng có thể vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận này. 

Chủ thẻ phụ. Bạn có thể được phép ủy quyền cho các Thẻ bổ sung được liên kết đến Tài khoản của bạn và cung cấp cho chủ thẻ phụ. Chúng tôi sẽ xử lý các giao dịch do chủ thẻ phụ thực hiện theo ủy quyền của bạn và bạn sẽ có trách nhiệm pháp lý cho tất cả các giao dịch, phí và trách nhiệm pháp lý khác liên quan đến chủ thẻ phụ đó. 

Thẻ ảo. Bạn có thể có tùy chọn truy cập Tài khoản của mình bằng thẻ ảo, ngoài thẻ vật lý của bạn, thì thẻ ảo được biểu thị bằng số tài khoản 16 chữ số (“Thẻ ảo”). Thẻ ảo có thể được sử dụng một lần, có nghĩa là số tài khoản 16 chữ số của bạn sẽ hết hạn sau một giao dịch hoặc sử dụng định kỳ, có nghĩa là bạn có thể sử dụng số tài khoản 16 chữ số cho nhiều giao dịch. Bạn có thể không sử dụng Thẻ ảo để nhận tiền mặt ở bất cứ đâu. 

Mã PIN. Bạn sẽ được cung cấp một số nhận dạng cá nhân (“PIN”) được sử dụng cho tất cả các giao dịch tại máy rút tiền tự động (“ATM”) và một số giao dịch ghi nợ mã PIN nhất định khi được yêu cầu tại điểm bán hàng. Bạn không nên tiết lộ mã PIN của mình cho bất kỳ ai. Nếu tính bảo mật hoặc bí mật của mã PIN bị xâm phạm, hãy thông báo cho Nền tảng tại trang web nền Tảng và/hoặc ứng dụng di động để khóa Thẻ của bạn. Ngoài ra, bạn có thể thông báo cho Nền tảng tại thông tin liên hệ dịch vụ khách hàng được nêu tại mục L bên dưới. 

Giới hạn chi tiêu và rút tiền. Bạn có thể sử dụng Thẻ của mình để rút tiền mặt từ Tài khoản của bạn, thanh toán cho các giao dịch mua sắm tại những nơi được chấp nhận Thẻ và thanh toán trực tiếp các hóa đơn từ Tài khoản của bạn bằng số tiền và vào ngày mà bạn yêu cầu. Có các giới hạn (USD) giao dịch mỗi ngày được áp dụng cho Thẻ của bạn. Các giới hạn giao dịch được áp dụng cho Thẻ của bạn được cung cấp trong bảng bên dưới. Những giới hạn này là số tiền tối đa mỗi ngày mà bạn có thể chi tiêu bằng Thẻ của mình và có thể được xem xét định kỳ và thay đổi dựa trên lịch sử Tài khoản, hoạt động, đánh giá Nền tảng và các yếu tố khác. Chúng tôi có quyền cho phép bạn giao dịch với khối lượng cao hơn các giới hạn được xác định ở đây bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Do các giới hạn được một số máy ATM áp đặt và trong trường hợp thiết bị bị lỗi hoặc không có sẵn, bạn không thể rút tiền hoặc truy cập tiền mặc dù bạn chưa vượt quá những giới hạn này. Khoảng thời gian hàng ngày giới hạn giao dịch áp dụng là 24 giờ luân phiên. 

K. Thanh toán tức thì.

Nếu được Nền tảng cho phép, bạn có thể nạp tiền ngay lập tức vào Tài khoản của mình bằng cách sử dụng thẻ ghi nợ đủ điều kiện (Nạp tiền vào Tài khoản tức thì) hoặc chuyển tiền tức thì từ Tài khoản của bạn đến thẻ ghi nợ đủ điều kiện (Chuyển tiền vào Thẻ tức thì). Bạn sẽ phải liên kết thẻ ghi nợ vào Tài khoản bằng Ứng dụng Nền tảng và cung cấp thông tin bổ sung đó được yêu cầu trên Ứng dụng Nền tảng về giao dịch và thẻ ghi nợ được mạng lưới thanh toán cho các dịch vụ chuyển tiền tức thì cho phép. Những giao dịch này vận hành thông qua mạng lưới thẻ (Visa Direct và Mastercard MoneySend). Các giao dịch xuyên biên giới và thẻ tín dụng không đủ điều kiện để Nạp tiền ngay vào Tài khoản hoặc Chuyển tiền vào Thẻ tức thì. Các giới hạn cho các giao dịch Nạp tiền vào Tài khoản và Chuyển tiền vào ngay Thẻ được nêu bên dưới. Những giới hạn này có thể được xem xét định kỳ và thay đổi dựa trên lịch sử Tài khoản của bạn, hoạt động, đánh giá Nền tảng và các yếu tố khác. Các giới hạn bổ sung có thể được áp đặt bởi các tổ chức tài chính khác liên quan đến các giao dịch Nạp tiền vào Tài khoản tức thì và Chuyển tiền vào Thẻ tức thì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.  

Bạn sẽ không sử dụng các giao dịch Nạp tiền vào Tài khoản tức thì hoặc Chuyển tiền vào Thẻ tức thì để vi phạm bất kỳ luật hay quy định hiện hành nào, bao gồm quy định OFAC. Các giao dịch nạp tiền vào Tài khoản tức thì và chuyển tiền vào Thẻ tức thì có thể thất bại, bị từ chối hoặc trì hoãn do chúng tôi hoặc các tổ chức tài chính khác có liên quan đến giao dịch xem xét, chẳng hạn như vì lý do gian lận, quy định hoặc tuân thủ hoặc nếu giao dịch vượt quá giới hạn áp dụng. Giao dịch nạp tiền vào Tài khoản tức thì cũng có thể không thành công hoặc bị từ chối bởi nhiều lý do sau nhưng không giới hạn: (i) không có đủ tiền trong tài khoản của người gửi; (ii) bạn từ chối khoản thanh toán hoặc từ chối nhận khoản thanh toán đó nói chung; (iii) khoản thanh toán vượt quá giới hạn người gửi; (iv) Tài khoản của bạn bị đóng, không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện để nhận khoản thanh toán đó hoặc đang bị theo dõi vì nghi ngờ gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp khác; và (v) tài khoản người gửi đang bị theo dõi vì nghi ngờ gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp khác.

Bằng việc gửi đi yêu cầu cho giao dịch Nạp tiền vào thẻ tức thì, bạn ủy quyền không hủy ngang và vô điều kiện cho chúng tôi khấu trừ số tiền từ Tài khoản của bạn và thực hiện giao dịch thanh toán đó. Chúng tôi có thể khấu trừ số tiền này ngay sau khi nhận được yêu cầu của bạn. Bạn chỉ nên sử dụng các giao dịch Nạp tiền vào Thẻ tức thì để thanh toán cho những người mà bạn biết. Bạn có trách nhiệm xác minh rằng thông tin về người nhận giao dịch Nạp tiền vào thẻ tức thì là chính xác và đầy đủ. Chúng tôi không có nghĩa vụ xác minh tính chính xác hoặc đầy đủ thông tin đó. Giao dịch Nạp tiền vào tài khoản tức thì cũng có thể không thành công hoặc bị từ chối vì những lý do sau nhưng không giới hạn: (i) nếu người nhận từ chối khoản thanh toán hoặc từ chối nhận các khoản thanh toán đó nói chung; (ii) Tài khoản của bạn đã bị đóng, không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện pháp lý  để gửi các khoản thanh toán đó hoặc đang bị theo dõi vì nghi ngờ gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp khác; và (iii) tài khoản của người nhận đang được theo dõi vì nghi ngờ có hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp khác.

Mọi tranh chấp giữa bạn và người gửi hoặc người nhận của giao dịch Nạp tiền vào tài khoản tức thì hoặc Chuyển tiền tức thì vào thẻ phải được giải quyết trực tiếp giữa bạn và người gửi hoặc người nhận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào giữa bạn và người gửi hoặc người nhận.

 1. Điều khoản khác

Chuyển nhượng; Chuyển khoản; Không khước từ. Tài khoản và nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này có thể không được chuyển nhượng. Chúng tôi có thể chuyển giao quyền của mình theo Thỏa thuận này. Nền tảng là đại lý của Ngân hàng vì một số mục đích và sẽ chịu trách nhiệm thực hiện một số trách nhiệm của Ngân hàng theo Thỏa thuận này với tư cách là đại lý của Ngân hàng, bao gồm nhận thông báo từ bạn, trả lời mọi thông báo liên quan đến thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến Tài khoản hoặc Thẻ của bạn và thực hiện thực hiện các trách nhiệm khác được mô tả trong Thỏa thuận này. Theo đó, khi Ngân hàng chịu trách nhiệm về các vấn đề theo Thỏa thuận này, những vấn đề đó có thể được Nền tảng hoặc Ngân hàng trực tiếp xử lý. Việc sử dụng Tài khoản và Thẻ phải tuân theo luật pháp hiện hành của Liên bang và tiểu bang cũng như tất cả các quy tắc và thông lệ hiện hành của bất kỳ cơ quan thanh toán bù trừ hoặc hiệp hội nào khác quản lý Tài khoản, Thẻ hoặc bất kỳ giao dịch nào của bạn. Nếu bạn hoặc chúng tôi miễn trừ cho nhau việc tuân thủ bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này, điều này sẽ không từ bỏ sự tuân thủ của bên được miễn trừ trong bất kỳ trường hợp nào khác, bất kể số lần bào chữa trước đó hoặc thời hạn của chúng. Một bên không được dựa một cách chính đáng vào sự khoan dung trong quá khứ của bên kia để thay đổi các quyền, nghĩa vụ hoặc việc thực hiện hiện tại hoặc tương lai theo Thỏa thuận này. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được xác định là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì thì điều khoản đó sẽ không làm mất hiệu lực hoặc khiến bất kỳ điều khoản nào khác của Thỏa thuận này không thể thực thi được.

Dịch vụ mạng lưới tiền gửi. Đôi khi, chúng tôi có thể nhưng không bắt buộc phải gửi một phần hoặc tất cả số tiền trong Tài khoản của bạn với một hoặc nhiều tổ chức lưu ký khác thông qua chương trình mạng lưới tiền gửi ("Dịch vụ mạng lưới tiền gửi") do chúng tôi hoặc bởi một bên thứ ba quản lý. -nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba (“Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba”). Để bạn có thể tham gia Dịch vụ Mạng lưới Tiền gửi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn ký kết (các) thỏa thuận bổ sung với chúng tôi về Dịch vụ Mạng lưới Tiền gửi. Tất cả các tổ chức nhận tiền gửi tham gia Dịch vụ Mạng lưới Tiền gửi (mỗi tổ chức là “Ngân hàng Mạng lưới” và cùng với nhau là “Các Ngân hàng Mạng lưới”) đều được bảo hiểm bởi Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (“FDIC”) hoặc Cơ quan Quản lý Liên minh Tín dụng Quốc gia (“NCUA” ). Mỗi tài khoản tại Ngân hàng Mạng lưới mà bất kỳ khoản tiền nào trong Tài khoản của bạn được gửi như một phần của Dịch vụ Mạng lưới Tiền gửi sẽ có tên Ngân hàng hoặc tên đại lý của Ngân hàng với tư cách là người giám sát và được nắm giữ một cách có lợi để cung cấp bảo hiểm tiền gửi cho khách hàng của Tài khoản của Ngân hàng . Ngân hàng có thể chuyển tiền trực tiếp từ Tài khoản của bạn đến Ngân hàng trong Mạng lưới hoặc tiền của bạn có thể được gửi dưới sự giám sát của ngân hàng giám sát được FDIC bảo hiểm hoặc được NCUA bảo hiểm ("Ngân hàng giám sát") trước khi được chuyển sang Ngân hàng trong mạng lưới. Nếu bất kỳ khoản tiền nào của bạn được giữ tại Ngân hàng Giám sát, chúng sẽ được chuyển vào một tài khoản có quyền sở hữu và được giữ một cách có lợi để cung cấp bảo hiểm tiền gửi cho khách hàng có Tài khoản của Ngân hàng. Số tiền của bạn được giữ tại Ngân hàng trong Mạng lưới sẽ chịu sự điều chỉnh của các điều khoản của Thỏa thuận này theo cách tương tự và ở cùng mức độ như số tiền được giữ trong Tài khoản của bạn tại Ngân hàng, bao gồm cả lãi suất, biểu phí và Tính sẵn có của Quỹ. Chính sách, nhưng bạn sẽ không có quyền truy cập trực tiếp vào bất kỳ tài khoản nào được thiết lập tại Ngân hàng Mạng lưới hoặc Ngân hàng Giám sát và không được thực hiện bất kỳ hành động trực tiếp nào đối với Dịch vụ Mạng lưới Tiền gửi.

Bạn chỉ định Ngân hàng làm đại lý hữu hạn của mình để cung cấp Dịch vụ Mạng lưới Tiền gửi. Ngân hàng có thể tùy ý quyết định vào bất kỳ lúc nào và thực hiện việc gửi tiền vào và rút tiền từ (các) Tài khoản của bạn tại Ngân hàng và bất kỳ tài khoản nào được thiết lập tại các Ngân hàng trong Mạng lưới như một phần của Dịch vụ Mạng lưới Tiền gửi. Bạn ủy quyền cho Ngân hàng sử dụng một hoặc nhiều Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba do Ngân hàng lựa chọn duy nhất để làm (các) đại lý hữu hạn của bạn nhằm cung cấp Dịch vụ mạng lưới tiền gửi, bao gồm việc lựa chọn một hoặc nhiều Ngân hàng trong mạng lưới và một hoặc nhiều Ngân hàng giám sát làm Ngân hàng được cho là phù hợp với mục đích cung cấp Dịch vụ Mạng lưới Tiền gửi. Bất kỳ khoản tiền nào trong (các) Tài khoản của bạn tại Ngân hàng mà Ngân hàng hoặc các đại lý của nó gửi vào Ngân hàng Mạng lưới như một phần của Dịch vụ Mạng lưới Tiền gửi và bất kỳ khoản tiền nào bạn nắm giữ hoặc được giữ vì lợi ích của bạn tại cùng một Ngân hàng Mạng lưới bằng bất kỳ phương tiện nào khác ( tức là không phải bởi Ngân hàng hoặc các đại lý của Ngân hàng như một phần của Dịch vụ Mạng Tiền gửi) với cùng khả năng mà bạn giữ tiền trong (các) Tài khoản của mình tại Ngân hàng, sẽ đủ điều kiện nhận bảo hiểm tiền gửi FDIC hoặc bảo hiểm cổ phiếu NCUA, nếu có, tổng cộng lên đến Số tiền bảo hiểm tiền gửi tối đa tiêu chuẩn (“SMDIA”) có hiệu lực theo quy định của FDIC hoặc NCUA, hiện là 250.000 USD. TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN LÀ GIÁM SÁT SỐ DƯ TỔNG HỢP CÁC QUỸ MÀ BẠN SỞ HỮU TẠI MỖI NGÂN HÀNG TRONG MẠNG ĐỂ XÁC ĐỊNH xem SỐ DƯ TỔNG HỢP VƯỢT QUỸ SMDIA VÀ ĐỂ CÓ HÀNH ĐỘNG PHÙ HỢP LIÊN QUAN ĐẾN SỐ QUỸ BẠN SỞ HỮU NGOÀI TÀI KHOẢN CỦA MÌNH TẠI NGÂN HÀNG MẠNG. NẾU TỔNG SỐ TIỀN MÀ BẠN SỞ HỮU CÓ LỢI ÍCH TẠI NGÂN HÀNG MẠNG VƯỢT QUÁ SMIA VÀ NGÂN HÀNG MẠNG LƯỚI ĐÓ KHÔNG THẤT BẠI, BẠN CÓ THỂ BỊ MẤT SỐ TIỀN VƯỢT QUÁ SMDIA. Nếu bạn xác định số dư tổng hợp các khoản tiền của bạn tại một Ngân hàng trong Mạng lưới có thể vượt quá SMDIA thì khi bạn yêu cầu dịch vụ khách hàng (xem thông tin liên hệ bên dưới), Ngân hàng sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để hạn chế hoặc giảm số tiền bạn nắm giữ hoặc tránh giữ tiền của bạn tại Ngân hàng Mạng lưới đó. Để giúp bạn theo dõi tiền gửi của mình, danh sách Ngân hàng Mạng lưới hiện tại sẽ có sẵn trên Ứng dụng Nền tảng.

Ngân hàng và các đại lý của ngân hàng sẽ lưu giữ hồ sơ số dư mà mỗi người gửi tiền của Ngân hàng nắm giữ một cách có lợi tại mỗi Ngân hàng Mạng lưới. Việc sử dụng Dịch vụ mạng tiền gửi sẽ không sửa đổi chính sách sẵn có của Quỹ vốn là một phần của Thỏa thuận này. Theo các điều khoản của Chính sách sẵn có của tiền, quyền truy cập vào tiền trong Tài khoản của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự tham gia của Ngân hàng vào Dịch vụ mạng lưới tiền gửi.

 Tài khoản bị bỏ mặt hoặc không hoạt động. Luật tài sản không có người nhận của tiểu bang hiện hành sẽ chi phối thời điểm tài khoản được coi là bị bỏ rơi. Tài khoản của bạn thường bị coi là bị bỏ rơi nếu bạn không gửi tiền hoặc rút tiền hoặc đăng nhập vào Tài khoản trực tuyến của mình trong một khoảng thời gian nhất định. Luật tài sản vô thừa nhận yêu cầu chúng tôi chuyển giao các tài khoản được coi là bị bỏ rơi cho tiểu bang hiện hành. Trước khi chuyển giao tài khoản bị bỏ rơi, chúng tôi có thể gửi thông báo cho bạn qua email hoặc địa chỉ mà chúng tôi hiển thị tại bảng sao kê tài khoản. Trừ khi bị pháp luật cấm, chúng tôi có thể tính vào Tài khoản của bạn các chi phí và phí tổn của chúng tôi đối với bất kỳ thông báo, thanh toán và doanh thu số dư còn lại trong Tài khoản của bạn cho tiểu bang hiện hành.

Bảo hiểm FDIC. Đối với bất kỳ tài khoản tiền gửi nào mà bạn mở, FDIC yêu cầu Ngân hàng tiết lộ và qua đây bạn thừa nhận rằng các khoản tiền gửi do Ngân hàng nắm giữ được bảo hiểm lên tới giới hạn bảo hiểm tiền gửi liên bang lên tới 250.000 USD, cho mỗi người gửi tiền cho mỗi loại quyền sở hữu.

Đại diện và bảo đảm của chủ tài khoản. Bằng việc yêu cầu, kích hoạt hoặc sử dụng Tài khoản hoặc Thẻ hoặc bằng cách giữ lại, sử dụng hoặc cho phép sử dụng Tài khoản hoặc Thẻ, chủ sở hữu Tài khoản tuyên bố và bảo đảm với chúng tôi rằng: (a) Chủ sở hữu tài khoản đã nhận được bản sao của Thỏa thuận này và đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ Thỏa thuận này; (b) thông tin cá nhân mà chủ Tài khoản cung cấp cho chúng tôi liên quan đến Tài khoản là đúng, chính xác và đầy đủ; và (c) Tài khoản và Thẻ sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình.

Mối quan hệ của chúng tôi với bạn. Thỏa thuận này và mối quan hệ giữa bạn và Ngân hàng là mối quan hệ giữa người mắc nợ và chủ nợ, và Ngân hàng không có nghĩa vụ ủy thác đối với bạn. Các sản phẩm và dịch vụ do Nền tảng cung cấp không được Ngân hàng xác nhận hoặc bảo đảm và Ngân hàng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các sản phẩm và dịch vụ của Nền tảng, ngoại trừ những dịch vụ được quy định rõ ràng trong Thỏa thuận này. Bạn hiểu rằng Nền tảng và Ngân hàng không phải là đối tác, chi nhánh hoặc liên doanh với nhau. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này nhằm mục đích đọc hoặc hiểu là biến Nền tảng và Ngân hàng thành đối tác, chi nhánh hoặc bên liên doanh hoặc áp đặt bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào như vậy đối với một trong hai bên. Trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Thỏa thuận này, Nền tảng không có thẩm quyền hành động hoặc đại diện cho Ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Ngân hàng cung cấp các dịch vụ theo Thỏa thuận này một phần thông qua một hoặc nhiều nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm cả Nền tảng. Bạn đồng ý rằng Nền tảng và bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ nào khác như vậy là những người thụ hưởng bên thứ ba của Thỏa thuận này, điều đó có nghĩa là họ có thể thực thi Thỏa thuận chống lại bạn.

Tiêu chuẩn Chăm sóc; Trách nhiệm hữu hạn. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi đối với những tổn thất mà bạn phải chịu liên quan đến Tài khoản của bạn được giới hạn ở những thiệt hại thực tế được chứng minh là gần như do chúng tôi không thực hiện việc chăm sóc thông thường hoặc tuân thủ Thỏa thuận này.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc thực hiện theo hướng dẫn của bạn hoặc hướng dẫn mà chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí là từ bạn. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc từ chối thực hiện các hướng dẫn mà tính xác thực hoặc độ chính xác của chúng không thể được xác minh theo mức độ hài lòng của chúng tôi hoặc đối với việc không thực hiện theo các hướng dẫn chưa thực sự nhận được. Trừ khi có quy định khác rõ ràng trong Thỏa thuận này hoặc theo yêu cầu khác của luật hiện hành, chúng tôi, các chi nhánh của chúng tôi và các bên mà chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi ký hợp đồng để cung cấp Tài khoản của bạn và các dịch vụ liên quan sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự cố gián tiếp, ngẫu nhiên nào, thiệt hại do hậu quả, đặc biệt, cảnh cáo hoặc trừng phạt phát sinh từ hoặc liên quan đến Tài khoản, Thẻ của bạn, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được mua bằng Tài khoản hoặc Thỏa thuận này (cũng như mọi thỏa thuận liên quan hoặc trước đó mà bạn có thể có với chúng tôi).

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ được miễn không hành động hoặc trì hoãn hành động nếu việc không hành động hoặc chậm trễ đó là do ràng buộc pháp lý, gián đoạn các cơ sở truyền tải hoặc liên lạc, lỗi thiết bị, chiến tranh, hành động khủng bố, điều kiện khẩn cấp hoặc các điều kiện khác ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý và sẽ được miễn trừ việc không xử lý hoặc bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc xử lý chuyển tiền (i) nếu, theo quyết định riêng của chúng tôi, việc xử lý chuyển khoản sẽ vi phạm hoặc góp phần vi phạm bất kỳ luật, quy định hoặc yêu cầu pháp lý nào; hoặc (ii) nếu việc xử lý chuyển khoản, theo quyết định riêng của chúng tôi, sẽ khiến nó thực hiện một hoạt động không an toàn và không lành mạnh.

Trừ khi điều khoản khác của Thỏa thuận này yêu cầu khoảng thời gian ngắn hơn, mọi khiếu nại, hành động hoặc thủ tục tố tụng của bạn để thực thi các điều khoản của Thỏa thuận này hoặc để phục hồi mọi tổn thất liên quan đến Tài khoản phải được bắt đầu trong vòng một năm kể từ ngày sự kiện làm phát sinh khiếu nại thì hành động hoặc thủ tục tố tụng xảy ra lần đầu tiên.

Bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong mọi nỗ lực khắc phục tổn thất mà chúng tôi cam kết nhằm giảm thiểu mọi tổn thất hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh liên quan đến Tài khoản.

Phần này sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này.

Điều chỉnh. Nếu chúng tôi có lỗi có lợi cho bạn bằng cách ghi có quá nhiều hoặc ghi nợ không đủ vào Tài khoản của bạn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đưa tiền mặt hoặc tín dụng vượt quá số tiền ghi nợ tài khoản tương ứng, bạn đồng ý rằng bạn ngay lập tức nợ chúng tôi số tiền sai sót đó, cho dù bạn có dựa vào lỗi hay không và chúng tôi có thể ghi nợ Tài khoản của bạn số tiền bị lỗi hay không.

Sự bồi thường. Bạn sẽ bồi thường và bảo vệ chúng tôi cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi, đồng thời giữ cho mỗi người trong số họ không bị tổn hại trước các vụ kiện, phán quyết, khiếu nại được khẳng định, yêu cầu, thuế tiêu thụ đặc biệt, khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất, bao gồm cả phí luật sư, tiền lãi và các chi phí khác, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ Tài khoản, Thẻ của bạn, việc thực hiện của chúng tôi theo Thỏa thuận này, việc bạn vi phạm nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này, chỉ dẫn, hành động hoặc thiếu sót của bạn hoặc chỉ dẫn, hành động hoặc thiếu sót của bên thứ ba mà bạn có được phép chỉ đạo, quản lý, xem hoặc thực hiện hoặc bỏ qua hành động liên quan đến Tài khoản của bạn, ngoại trừ trong phạm vi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý hoặc tổn thất phát sinh do chúng tôi không thực hiện việc chăm sóc thông thường hoặc tuân thủ Thỏa thuận này. Nếu chúng tôi và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của chúng tôi có quyền được bồi thường theo Thỏa thuận này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông báo về khiếu nại và mọi lời biện hộ, thông tin liên lạc hoặc thông tin khác liên quan đến khiếu nại đó. Bạn sẽ bảo vệ chúng tôi và các quan chức, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi hoặc trả chi phí bào chữa cho chúng tôi, như chúng tôi hoặc các quan chức, giám đốc, nhân viên, đại lý hoặc đại diện của chúng tôi sẽ lựa chọn. Các bên sẽ hợp tác để bảo vệ khiếu nại một cách hiệu quả về mặt chi phí và chúng tôi cũng như các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và đại diện của chúng tôi sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào được yêu cầu bồi thường mà không có sự đồng ý của bạn. Điều khoản này sẽ tồn tại khi chấm dứt Thỏa thuận này.

Quyền bù trừ. Nếu số dư Tài khoản của bạn trở nên âm và duy trì âm, chúng tôi có thể sử dụng số tiền trong bất kỳ tài khoản nào của bạn với chúng tôi để hoàn trả số dư âm trong Tài khoản của bạn mà không cần bất kỳ thông báo hoặc yêu cầu nào thêm. Ngoài ra, chúng tôi có quyền bù trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, trực tiếp hoặc ngẫu nhiên, trong quá khứ, hiện tại hoặc tương lai mà bạn nợ chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà bạn nợ chúng tôi theo Thỏa thuận này. Nếu Tài khoản của bạn được sở hữu chung, nghĩa là nếu có nhiều hơn một chủ sở hữu tài khoản, chúng tôi có thể bù đắp khoản nợ của bất kỳ chủ sở hữu chung nào. Tương tự, chúng tôi cũng có thể trích quỹ từ tài khoản cá nhân của bất kỳ chủ sở hữu chung nào để đáp ứng các nghĩa vụ hoặc khoản nợ trong tài khoản chung. Hơn nữa, bạn cấp cho chúng tôi quyền lưu giữ và quyền lợi bảo đảm đối với số tiền gửi trong mỗi tài khoản của bạn để bảo đảm cho tất cả các khoản nợ và nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi, hiện tại hoặc trong tương lai. Bạn không được cấp quyền lợi bảo mật trong Tài khoản của mình cho bất kỳ ai khác ngoài chúng tôi mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

Khiếu nại về Tổn thất. Nếu bạn yêu cầu tín dụng hoặc hoàn tiền do giả mạo, thay đổi hoặc bất kỳ khoản rút tiền trái phép nào khác, bạn đồng ý hợp tác với chúng tôi trong việc điều tra tổn thất, bao gồm việc cung cấp cho chúng tôi bản khai có chứa bất kỳ thông tin hợp lý nào chúng tôi yêu cầu liên quan đến Tài khoản của bạn, giao dịch và hoàn cảnh xung quanh tổn thất. Bạn sẽ thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật về bất kỳ hành vi phạm tội nào liên quan đến khiếu nại về séc bị thất lạc, thất lạc hoặc bị đánh cắp hoặc rút tiền trái phép. Chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian hợp lý để điều tra các sự kiện và hoàn cảnh xung quanh mọi khiếu nại về tổn thất. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không từ bỏ bất kỳ quyền nào mà bạn có để đòi lại tổn thất của mình đối với bất kỳ ai có nghĩa vụ hoàn trả, bảo hiểm hoặc hoàn trả cho bạn về tổn thất của bạn. Bạn sẽ theo đuổi các quyền của mình hoặc, theo lựa chọn của chúng tôi, chuyển giao chúng cho chúng tôi để chúng tôi có thể theo đuổi chúng. Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ giảm đi theo số tiền bạn thu hồi hoặc được quyền thu hồi từ các nguồn khác này.

Không có bảo đảm về tính khả dụng hoặc việc sử dụng không bị gián đoạn. Đôi khi, các dịch vụ liên quan đến Ứng dụng nền tảng hoặc Tài khoản có thể không hoạt động. Khi điều này xảy ra, bạn có thể không truy cập được Ứng dụng nền tảng và bạn không thể sử dụng Tài khoản hoặc lấy thông tin về Tài khoản. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào khi sử dụng Tài khoản hoặc Ứng dụng nền tảng. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự gián đoạn dịch vụ tạm thời do bảo trì, thay đổi trang web hoặc lỗi, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về sự gián đoạn kéo dài do lỗi ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi kết nối và hệ điều hành , virus máy tính, các thế lực tự nhiên, tranh chấp lao động và xung đột vũ trang. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, chúng tôi không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến Ứng dụng nền tảng, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được hoặc sự phù hợp cho một mục đích cụ thể.

Sửa đổi. Trừ khi luật hiện hành có yêu cầu khác, chúng tôi có thể sửa đổi hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này bất cứ lúc nào bằng cách đăng Thỏa thuận sửa đổi trên Ứng dụng nền tảng và mọi sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực khi đăng lên trang web. Bạn sẽ được thông báo về bất kỳ (các) sửa đổi nào theo cách thức được luật hiện hành quy định trước ngày (các) sửa đổi có hiệu lực. Tuy nhiên, nếu (các) sửa đổi được thực hiện vì mục đích bảo mật hoặc vì lợi ích của bạn, chúng tôi có thể thực hiện sửa đổi đó mà không cần thông báo trước.

Dịch vụ khách hàng. Dành cho dịch vụ khách hàng hoặc thông tin bổ sung liên quan đến Tài khoản của bạn, vui lòng liên hệ Nền tảng tại: 

Số điện thoại: +1 (929) 203-5972 (USA), +54 11 5984 4190 (Argentina), +55 (11) 4673-2043 (Brazil), +56 44 221 2362 (Chile), +57 601 5086222 (Colombia), +52 55 4163 9217 (Mexico), +8412032716 (Việt Nam)

Email: support@grabrfi.com

 Thời gian: đại lý dịch vụ khách hàng sẵn sàng trả lời các cuộc gọi của bạn: 

Giờ Miền Đông: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Giờ miền Trung: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Giờ Thái Bình Dương: Thứ Hai đến Thứ Sáu: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Thông tin liên lạc về tài khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua điện thoại, tin nhắn văn bản, email hoặc thư để phục vụ Tài khoản của bạn. Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông tin liên hệ chính xác. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể liên hệ với bạn theo bất kỳ số điện thoại, địa chỉ email hoặc địa chỉ gửi thư nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Khi bạn cung cấp cho chúng tôi số điện thoại, bạn đồng ý rõ ràng rằng chúng tôi và đại lý của chúng tôi có thể liên hệ với bạn bằng cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn văn bản theo số điện thoại đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể để lại cho bạn những tin nhắn được ghi âm trước và chúng tôi có thể sử dụng hệ thống quay số điện thoại tự động khi liên hệ với bạn bằng cuộc gọi điện thoại hoặc tin nhắn văn bản theo bất kỳ số nào bạn cung cấp cho chúng tôi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể theo dõi, ghi lại và lưu giữ thông tin liên lạc của bạn với chúng tôi bất cứ lúc nào theo luật hiện hành.

Trọng tài. VUI LÒNG ĐỌC KỸ ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI SAU ĐÂY. TRONG ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI NÀY, “CHÚNG TÔI,” “Của CHÚNG TÔI” CHỈ ĐỊNH NGÂN HÀNG VÀ NỀN TẢNG. ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI NÀY QUY ĐỊNH VỀ TRỌNG TÀI BẮT BUỘC ĐỐI VỚI KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG (THEO MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ), THAY VÌ THỦ TỤC TÒA ÁN. NẾU BẠN HOẶC CHÚNG TÔI CHỌN TRỌNG TÀI KHIẾU NẠI, KHÔNG SẼ CÓ QUYỀN THEO ĐUỔI YÊU CẦU ĐÓ TRƯỚC THẨM PHÁN HOẶC BỒI THẨM THẨM TẠI TÒA ÁN HOẶC THAM GIA VÀO TỐ TỤC TỤNG TỤC TẬP THỂ. CÁC QUYỀN BẠN SẼ CÓ TẠI TÒA ÁN CÓ THỂ BỊ GIỚI HẠN HOẶC KHÔNG CÓ TRONG TRỌNG TÀI BAO GỒM QUYỀN TIẾN HÀNH KHÁM PHÁ HOẶC KHIẾU NẠI. PHÍ VÀ CHI PHÍ TRỌNG TÀI CÓ THỂ CAO HƠN LIÊN QUAN ĐẾN TỐ TỤNG TÒA ÁN. QUYẾT ĐỊNH CỦA TRỌNG TÀI SẼ CÓ RÀNG BUỘC, NGOẠI TRỪ NHƯ ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY.

a) Thỏa thuận trọng tài. Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc tranh cãi nào (“Khiếu nại”) phát sinh từ hoặc liên quan dưới bất kỳ hình thức nào tới: i) Thỏa thuận này; ii) Tài khoản, Thẻ hoặc các dịch vụ của chúng tôi; iii) việc bạn sử dụng Tài khoản, Thẻ hoặc dịch vụ của chúng tôi; iv) số tiền có trong Tài khoản; v) quảng cáo, khuyến mãi hoặc tuyên bố bằng miệng hoặc bằng văn bản liên quan đến Tài khoản hoặc dịch vụ của chúng tôi; vi) các lợi ích liên quan đến Tài khoản, Thẻ hoặc các dịch vụ của chúng tôi; hoặc vii) các giao dịch được thực hiện bằng Tài khoản, Thẻ hoặc dịch vụ của chúng tôi, bất kể được mô tả, biện hộ hay theo kiểu nào, sẽ được giải quyết CUỐI CÙNG và ĐỘC QUYỀN bằng trọng tài cá nhân có tính ràng buộc do Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (“AAA”) tiến hành theo Quy tắc Trọng tài Người tiêu dùng. Thỏa thuận trọng tài này được thực hiện theo một giao dịch liên quan đến thương mại giữa các tiểu bang và sẽ chịu sự điều chỉnh của Đạo luật Trọng tài Liên bang (9 U.S.C. 1-16). Việc phân xử bằng trọng tài sẽ diễn ra ở bang California.

b) b) TRỌNG TÀI KHIẾU NẠI CỦA BẠN LÀ BẮT BUỘC VÀ RÀNG BUỘC. KHÔNG BÊN NÀO SẼ CÓ QUYỀN KHAI THÁC RẰNG KHIẾU NẠI QUA TÒA ÁN. TRONG TRỌNG TÀI, KHÔNG BÊN SẼ CÓ QUYỀN THAM DỰ XÉT XỬ HOẶC THAM GIA VÀO KHÁM PHÁ, NGOẠI TRỪ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG BỘ LUẬT THỦ TỤC AAA.

c) Để có bản sao thủ tục, nộp Khiếu nại hoặc để biết thông tin khác về tổ chức này, hãy liên hệ với tổ chức này tại: AAA, 335 Madison Avenue, New York, NY 10017, hoặc tại www.adr.org.

d)Mọi quyết định về phạm vi, cách giải thích, khả năng thực thi và hiệu lực của Thỏa thuận này sẽ được đưa ra độc quyền bởi trọng tài viên và phán quyết này sẽ có giá trị ràng buộc và cuối cùng. Phán quyết về phán quyết trọng tài có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền.

e) Không khởi kiện tập thể hoặc hành động đại diện khác hoặc hành động tổng hợp của luật sư riêng hoặc người tham gia hoặc hợp nhất bất kỳ khiếu nại của cá nhân hoặc nhóm người khác sẽ được phép. 

f)  Điều khoản trọng tài này sẽ có hiệu lực sau khi: i) chấm dứt Thỏa thuận; ii) sự phá sản của bất kỳ bên nào; iii) mọi hoạt động chuyển nhượng, bán hoặc chuyển nhượng Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ số tiền nào còn nợ trên Tài khoản của bạn cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác; hoặc iv) đóng Tài khoản. Nếu bất kỳ phần nào của điều khoản trọng tài này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì các phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực.

g) NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN TRỌNG TÀI NÀY, BẠN PHẢI THÔNG BÁO CHO NỀN TẢNG TRONG VÒNG SÁU MƯỜI (60) NGÀY KỂ TỪ NGÀY BẠN THAM GIA THỎA THUẬN NÀY TẠI support@grabrfi.com ĐỂ ĐÓNG TÀI KHOẢN VÀ YÊU CẦU HOÀN TIỀN NẾU ÁP DỤNG.

h) Chi phí trọng tài. Bạn và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thanh toán phí trọng tài và mọi khoản phí hành chính do trọng tài tính theo các quy tắc và thủ tục của trọng tài. Chúng tôi cũng sẽ thanh toán hoặc hoàn trả cho bạn toàn bộ hoặc một phần phí trọng tài khác, nếu trọng tài xác định có lý do chính đáng để làm như vậy và chúng tôi sẽ thanh toán mọi khoản phí và chi phí mà chúng tôi phải thanh toán theo luật pháp hoặc các quy định và thủ tục của trọng tài. Ngoài ra, trong trường hợp bạn nhận được phán quyết trọng tài lớn hơn đề nghị giải quyết bằng văn bản cuối cùng của chúng tôi, trọng tài sẽ có toàn quyền yêu cầu chúng tôi thanh toán phí và chi phí luật sư của bạn. Nếu không, mỗi bên sẽ tự chịu phí và chi phí luật sư của mình, bất kể bên nào thắng kiện.

i)  Quyết định của trọng tài là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với các bên, ngoại trừ bất kỳ quyền kháng cáo nào được quy định bởi Đạo luật Trọng tài Liên bang. Chi phí sẽ được phân bổ theo cách tương tự như chi phí được phân bổ trong trọng tài bởi một trọng tài viên duy nhất. Phán quyết cuối cùng và mang tính ràng buộc chỉ được xem xét tư pháp theo quy định của Đạo luật Trọng tài Liên bang. Phán quyết trọng tài sẽ được thi hành theo Đạo luật Trọng tài Liên bang bởi bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền.

Luật điều chỉnh. Ngoại trừ những trường hợp được điều chỉnh bởi luật liên bang, Thỏa thuận này sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Tiểu bang California.

 Chấm dứt. Chúng tôi và bạn đều có thể đơn phương chấm dứt mối quan hệ này bất kỳ lúc nào sau khi có thông báo. Chúng tôi có thể đình chỉ Tài khoản, Thẻ hoặc Thỏa thuận này của bạn bất cứ lúc nào. Để đóng Tài khoản và Thẻ của bạn và chấm dứt Thỏa thuận này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Nền tảng theo thông tin liên hệ dịch vụ khách hàng được nêu trong phần L ở trên. Để bạn đóng Tài khoản của mình, Tài khoản của bạn không được có số dư âm hoặc bất kỳ khoản tiền nào bị giữ trong Tài khoản. Khi bạn đóng Tài khoản và Thẻ của mình, tất cả các khoản nợ chưa thanh toán sẽ được xử lý và chuyển vào Tài khoản của bạn hoặc được trả lại chưa thanh toán. Sau khi chấm dứt, Ngân hàng sẽ trả lại cho bạn mọi khoản tiền còn lại trong Tài khoản dưới dạng séc được gửi đến địa chỉ của bạn trong hồ sơ liên kết với Tài khoản, với điều kiện là bạn có thể yêu cầu số dư được trả lại vào tài khoản bên ngoài mà bạn đã duy trì, bao gồm mọi liên kết. tài khoản ngân hàng, yêu cầu đó sẽ được chúng tôi quyết định chấp nhận. Cho phép ít nhất mười bốn (14) ngày để xử lý bất kỳ khoản hoàn trả số dư nào như vậy. Bạn đồng ý rằng chúng tôi cần một khoảng thời gian hợp lý để việc hủy bỏ của bạn có hiệu lực sau khi bạn gửi thông báo hủy cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do không tôn trọng bất kỳ vật phẩm nào chúng tôi nhận được sau khi Tài khoản của bạn bị đóng. Tất cả các thẻ và tài khoản ngân hàng được liên kết sẽ bị ngắt kết nối và không còn khả dụng để sử dụng liên quan đến Tài khoản. Việc bạn hủy bỏ Thỏa thuận này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào của chúng tôi hoặc nghĩa vụ của bạn phát sinh theo Thỏa thuận này trước ngày việc bạn hủy bỏ có hiệu lực. Bạn hiểu và thừa nhận rằng ngay cả sau khi ký kết Thỏa thuận này và mở Tài khoản, Ngân hàng vẫn có quyền đóng Tài khoản của bạn và chấm dứt mối quan hệ này và bạn sẽ không có quyền buộc Ngân hàng cấp quyền truy cập vào các dịch vụ của Ngân hàng, ngay từ đầu hoặc sau khi Tài khoản được mở. Nếu bạn chấm dứt mối quan hệ của mình với Nền tảng, Tài khoản sẽ tự động bị đóng.

Ngân hàng Regent, thành viên FDIC, là nhà phát hành Thẻ theo giấy phép của Công ty Cổ phần Quốc tế Mastercard. Mastercard là nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Cổ phần Quốc tế Mastercard 

Biểu phí

Dịch vụ

Phí

ACH nội địa

$0.00

Phí ATM

$4.99

Chi phiếu

$0.00 Đang gửi và đang nhận

Chuyển khoản ngân hàng - nội địa

$15.00

Chuyển khoản ngân hàng - quốc tế

$45.00

Phí mở tài khoản

$0.00

Phí duy trì tài khoản

$0.00


Bài viết này hữu ích không?