Biểu phí đầy đủ


Bạn có thể thấy dưới đây là biểu phí đầy đủ gồm các loại phí của GrabrFi. Các phí này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2021.  

  • Phí Mở Tài khoản = 0 đô-la Mỹ

  • Phí Đóng Tài khoản = 0 đô-la Mỹ

  • Phí chuyển khoản ACH = 0 đô-la Mỹ

  • Phí Duy trì Tài khoản Hàng tháng = 0 đô-la Mỹ

  • Phí chuyển khoản ACH cùng ngày = 1 đô-la Mỹ / mỗi giao dịch 

  • Điện chuyển khoản nội địa đến = 5 đô-la Mỹ

  • Điện chuyển khoản nội địa đi = 15 đô-la Mỹ

  • Điện chuyển khoản quốc tế đến = 40 đô-la Mỹ

  • Điện chuyển khoản quốc tế đi = 45 đô-la Mỹ


Bài viết này hữu ích không?