Các phí gửi / nhận tiền là gì?


Bạn đang gửi hoặc nhận tiền? Dưới đây là một số khoản phí cho mỗi loại chuyển khoản:

Chuyển khoản ACH đến tiêu chuẩn: miễn phí

Chuyển khoản ACH đi tiêu chuẩn: miễn phí

Chuyển khoản ACH đến cùng ngày: miễn phí

Chuyển khoảng ACH đi cùng ngày: 1 đô-la Mỹ

Điện chuyển khoản nội địa đến: 5 đô-la Mỹ

Điện chuyển khoản nội địa đi: 15 đô-la Mỹ

Chuyển khoản quốc tế đến: 20 đô la Mỹ


Bài viết này hữu ích không?