Có tính phí rút tiền từ máy ATM không?


Có, có một phí là $4.99 áp dụng cho mỗi giao dịch rút tiền tại máy ATM*.

*Một số máy ATM có phí riêng và sẽ hiển thị phí đó trước khi kết thúc giao dịch. Nếu bạn không đồng ý với khoản phí này, hãy hủy giao dịch và thử lại ở một máy khác trong mạng lưới của chúng tôi.


Bài viết này hữu ích không?