Tôi có bị tính phí khi sử dụng thẻ GrabrFi của mình không?


GrabrFi không tính bất kỳ khoản phí nào khi bạn sử dụng thẻ GrabrFi của bạn.

Hãy lưu ý rằng một số người bán hàng trực tiếp tại Hoa Kỳ có thể tính phụ phí thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng khi sử dụng thẻ thay vì sử dụng tiền mặt (việc này đặc biệt phổ biến ở các trạm xăng dầu), nếu luật áp dụng. 

Những khoản phụ phí này không phổ biến và nếu chúng bị tính phí, người bán phải trình bày rõ ràng trong giá hay chính sách niêm yết của họ rằng có tồn tại một khoản phụ phí khi sử dụng thẻ ghi nợ/thẻ tín dụng thay vì dùng tiền mặt. Tất cả các khoản phụ phí đều được chuyến trực tiếp đến người bán và GrabrFi không tính khoản phí này. 


Bài viết này hữu ích không?