Ủy quyền và thỏa thuận ACH của người tiêu dùng


Tôi xác nhận rằng tính năng “Chuyển tiền” cho phép tôi chuyển tiền điện tử thông qua Nhà thanh toán bù trừ tự động (*ACH*) giữa (các) Tài khoản đủ điều kiện của tôi và (các) Tài khoản bên ngoài tại các tổ chức tài chính khác ((các) Tài khoản bên ngoài khi đã đăng ký thành công (các) Tài khoản bên ngoài của tôi. Điều này bao gồm: 

  • Chuyển khoản theo yêu cầu một lần, cho phép tôi thực hiện nhiều lần chuyển khoản riêng lẻ, không định kỳ, dựa trên ngày chuyển và số tiền đô la mà tôi yêu cầu thông qua tính năng Chuyển tiền của Ngân hàng Trực tuyến và Di động tùy từng thời điểm; 

  • Chuyển khoản định kỳ, cho phép tôi thực hiện chuyển khoản định kỳ một số tiền đã đặt theo định kỳ mà tôi đã thiết lập thông qua tính năng Chuyển tiền của Ngân hàng Trực tuyến và Di động; và/hoặc

  • Các tính năng chuyển khoản ACH khác mà GrabrFDi có thể cung cấp.

Theo các điều khoản của tính năng Chuyển tiền và các điều khoản trong các thỏa thuận khác của tôi với GrabrFi, tôi ủy quyền cho GrabrFi thực hiện các mục ghi nợ/ ghi nợ điện tử vào (các) tài khoản GrabrFi đủ điều kiện của tôi và từng Tài khoản bên ngoài đã đăng ký được nêu trước đó cho (a) nhiều tài khoản khác nhau. Số tiền vào các thời điểm khác nhau bằng cách thực hiện chuyển khoản định kỳ theo hướng dẫn của tôi (“Chuyển khoản được ủy quyền trước”). Nếu bất kỳ ngày chuyển khoản nào rơi vào cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ của ngân hàng, tôi hiểu và đồng ý rằng việc chuyển tiền có thể được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo hoặc sớm nhất có thể theo quyết định của GrabrFi.

Tôi tuyên bố và đảm bảo rằng tôi có mọi quyền, thẩm quyền cần thiết để ghi nợ và ghi có vào tài khoản GrabrFi của tôi và bất kỳ Tài khoản bên ngoài nào đã đăng ký, đồng thời tất cả thông tin hoặc hướng dẫn mà tôi cung cấp cho GrabrFi liên quan đến bất kỳ giao dịch chuyển khoản ACH nào đều hoàn tất. và chính xác. Tôi đồng ý rằng các giao dịch ACH mà tôi ủy quyền tuân thủ tất cả các luật hiện hành.

  • Nếu số tiền bị rút hoặc gửi không chính xác vào (các) Tài khoản bên ngoài hoặc (các) tài khoản GrabrFi của tôi, tôi ủy quyền cho GrabrFi sửa lỗi bằng cách ghi nợ/ghi có (các) Tài khoản bên ngoài hoặc (các) tài khoản GrabrFi của tôi.

  • Việc ủy quyền này vẫn có đầy đủ hiệu lực cho đến khi GrabrFi nhận được thông báo bằng văn bản từ tôi về việc chấm dứt vào thời điểm và theo cách thức để GrabrFi có cơ hội hợp lý để thực hiện. Đối với Giao dịch được ủy quyền trước, tôi hiểu rằng tôi có trách nhiệm liên hệ với GrabrFi để dừng hoặc hủy Giao dịch được ủy quyền trước ít nhất ba ngày làm việc trước lần thanh toán theo lịch trình tiếp theo. Trong cả hai trường hợp, tôi sẽ gửi thông báo của mình tới bộ phận hỗ trợ GrabrFi:

  • Sử dụng hỗ trợ trong ứng dụng;

  • Bằng cách gửi email đến support@grabrfi.com.

Tôi xác nhận rằng việc khởi tạo giao dịch ACH phải tuân thủ các quy định của luật hiện hành và các quy định của Hiệp hội Hệ thống thanh toán bù trừ tự động quốc gia (NACHA). Tôi yêu cầu tổ chức tài chính nắm giữ (các) Tài khoản bên ngoài của tôi thực hiện tất cả các giao dịch chuyển tiền được thực hiện theo mẫu ủy quyền này.


Bài viết này hữu ích không?